BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 sierpień 2021

Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspiera pracodawców w organizacji staży

Miejski Urząd Pracy w Lublinie oferuje organizację staży. Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia mogą składać stosowne wnioski.

Staże umożliwiają osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium stażowe finansowane z następujących źródeł, w zależności od spełnienia kryterium przez osoby bezrobotne:
– Fundusz Pracy;
– projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
– projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII), Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Jeżeli pracodawca posiada kandydata na staż to wskazuje jego dane personalne. W przeciwnym przypadku określa minimalne kwalifikacje, które mają posiadać kandydaci z grona osób bezrobotnych kierowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie do rekrutacji, a następnie samodzielnie wybiera stażystów po rozmowie w swojej siedzibie.

Więcej informacji na temat tej formy wsparcia znajduje się na stronie Miejskiego Urzędu Pracy: https://muplublin.praca.gov.pl/-/14523-staze-i bony-stazowe

W przypadku pytań można kontaktować się z MUP mailowo lub telefonicznie: mup@mup.lublin.pl; tel. 81 466 52 52.

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: