BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Październik 2012

Mieszkania Treningowe

Z dniem 15 -10-2012 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń”  już po raz kolejny realizuje projekt „mieszkania treningowe”. Projekt jest dofinansowany ze środków  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Lublinie w ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej. Realizacja  projektu potrwa do końca roku 2012

Podczas wieloletniej pracy z osobami niepełnosprawnymi dostrzegliśmy, że zaliczają się one do grupy osób najmniej przygotowanych do samodzielnego życia. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, oprócz niskiego poziomu intelektualnego, który utrudnia (ale nie uniemożliwia) zdobycie podstawowych kompetencji społecznych bardzo istotny wpływ ma tu także rodzina, która bądź z nadopiekuńczości bądź z niewydolności wychowawczej, nie uczy swoich dzieci jak radzić sobie z codziennymi obowiązkami.  Nierzadko rodzice podzielają utarte stereotypy, zgodnie z którymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną są bezradne, bezbronne i wymagają nieustannej opieki, skazując tym samym swoje dorosłe dzieci na pobyt w Domach Opieki Społecznej. Brak kompetencji w wykonywaniu codziennych życiowych czynności ma wpływ nie tylko na przyszłość osób niepełnosprawnych, często negatywne skutki takiego stanu rzeczy odnoszą się do teraźniejszości. Szczególnie trudny jest los osób z niepełnosprawnością intelektualną, żyjących w rodzinach patologicznych – z problemem alkoholowym, niezaradnych życiowo oraz tych, których rodzice są starsi i niedołężni. Nierzadko w takich sytuacjach to na osoby niepełnosprawne spada obowiązek wykonywania większości obowiązków domowych, obowiązków, którym bardzo często nie są w stanie podołać. Nieumiejętność wykonywania podstawowych czynności życia codziennego sprawia, że żyją oni w bardzo trudnych warunkach a problemy pojawiają się już przy tak podstawowych zadaniach jak dbanie o higienę, schludny wygląd, przygotowywanie posiłków, dbanie o zdrowie, utrzymanie porządku w swoim otoczeniu i przede wszystkim racjonalne gospodarowanie finansami, co dodatkowo pogarsza i tak już trudną sytuację ekonomiczną. Sytuację tą chcieliśmy choć w minimalnym zakresie zmienić poprzez utworzenie i prowadzenie Mieszkania Treningowego.

Celem projektu jest  przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, całkowicie zależnych od rodziny, do maksymalnie samodzielnego życia, zwiększenie ich niezależności i zaradności życiowej, aktywizowanie do kierowania własnymi sprawami. Zajęcia prowadzone są  w czterech czterotygodniowych cyklach (od poniedziałku do piątku), w każdym bierze udział 5 osób niepełnosprawnych.

 

Podczas pobytu w mieszkaniu treningowym osoby niepełnosprawne przy niewielkim wsparciu opiekuna – trenera realizowały następujące  treningi: samoobsługi,  prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, nabywania umiejętności społecznych, efektywnego zagospodarowywania i spędzania  czasu wolnego.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby niepełnosprawne stały się mniej zależne od otoczenia, nauczyły się jak dbać o własne sprawy. Nastąpiło także podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. Projekt ma  także  zmienić nastawienie rodziców, którzy przekonali się, że ich niepełnosprawne dzieci, to w rzeczywistości dorośli ludzie, którzy samodzielnie potrafią wykonywać wiele czynności dnia codziennego. Dostrzegając wiele pozytywnych efektów przeprowadzonych działań, duże zainteresowanie ze strony osób niepełnosprawnych oraz zdając sobie sprawę z faktu, że utrwalenie zdobytych już umiejętności oraz nabywanie nowych wymaga dłuższego czasu, stowarzyszenie stara się pozyskać środki finansowe na funkcjonowanie mieszkania treningowego z różnych źródeł  finansowych aby kontynuować zadanie.

Mariola Ciupa

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: