BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Listopad 2018

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ulicy Abramowickiej 2, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Oferta skierowana jest do osób chorujących psychicznie, które doświadczyły przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie „MISERICORDIA”.

Osoby zakwalifikowane  będą mogły skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

  • kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,
  • zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Mieszkania te zlokalizowane będą na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk i Łaziska.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
–  Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1

– wypełnione przez lekarza psychiatrę Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2

– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do mieszkania w mieszkaniu wspomaganym wydane przez lekarza rodzinnego

Dokumenty te są dostępne na stronie: www.misericordia.org.pl w zakładce Aktualności lub do pobrania osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodatkowo kandydat może przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego, a także rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat musi dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne leczenia szpitalnego (do wglądu).

Dokumenty należy złożyć osobiście na adres biura Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Głuska 145, 20-385  Lublin (I piętro, sekretariat) w godz. 8.00. – 14.00., przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres zazmisericordia@gmail.com w terminie do 15 grudnia 2018 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela

Arkadiusz Sadowski, tel. 81 751 95 01.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: