BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Kwiecień 2014

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Prezydent Miasta Lublin zawiadamia, że przyjmowane są wnioski kandydatur do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, ustanowionych Uchwałą Rady Miasta Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

1. Dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2013 roku za:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie,

2) za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

2. Dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych za przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich,Igrzyskach Głuchych, Uniwersjadzie lub zdobycia przez zawodnika lub zawodników miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Wnioski mogą składać:

radni Rady Miasta,

organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,

stowarzyszenia kultury fizycznej,

instytucje kultury fizycznej,

redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne,

inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Lublin po wcześniejszym zaopiniowaniu złożonych wniosków przez powołaną w tym celu Kapitułę, która przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny sportu dla Gminy Lublin.

Wnioski o przyznanie Nagród należy składać wyłącznie na druku wniosku w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44, pok. 204, w godzinach 7.30 – 15.30, w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Druk wniosków można pobrać w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki lub ze stron internetowych www.sport.lublin.eu (zakładka druki do pobrania „Nagrody Sportowe Miasta Lublin”)

 Więcej informacji na ten temat na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: