BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 listopad 2016

Naśladowanie natury

„Najważniejsze wyprawy w życiu, to wychodzenie ludziom naprzeciw”. Henry Boye

To wychodzenie naprzeciw, to nic innego jak realizacja projektu „Naśladowanie natury” – Warsztaty aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanego przez ROPS w Lublinie a realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej – wcześniejsza nazwa (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).

Zdjęcie

Grupa Świdnik

Projekt skierowany był do 36 osób niepełnosprawnych wywodzących  się z WTZ w Janowicy,  Kodniu i Świdniku. Zadanie obejmowało przeprowadzenie warsztatów artystycznych – plastycznych, bębniarskich  i spotkań integracyjnych dla trzech grup.  Warsztaty plastyczne: warsztaty w zakresie sztuki decoupage na różnych powierzchniach, wykonywanie różnych ozdób z pudełek, resztek tkanin, butelek, rolek po papierze toaletowym.

Zdjęcie

Grupa Świdnik

Cel głównym projektu był rozwój umiejętności i kompetencji społecznych oraz wzrost aktywności 36 osób niepełnosprawnych z powiatu łęczyńskiego, bialskiego i świdnickiego w wieku 16-50 lat.

Zdjęcie

Wykonywanie instrumentów

Zajęcia bębniarskie: wykonywania drobnych instrumentów z różnych materiałów, gra z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,  wykonywanie różnych utworów muzycznych, ćwiczenia aktywizujące i animujące do samodzielnego działania, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe.

Zdjęcie

Grupy Świdnik, WTZ Janowica

Zdjęcie

Grupy Kodeń, WTZ Janowica

„Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego.”

Podczas realizacji projektu została spełniona zasada samopomocy poprzez czerpanie z wzajemnych doświadczeń oraz dzielenie się swoją wiedzą pomiędzy uczestnikami projektu.

 „Całe życie jest szkołą.” Jan Amos Komeński

Zdjęcie

Wspólne spożywanie posiłków to nie tylko strawa dla ciała, ale możliwości uczenia się, podpatrywania, obserwacji.

„Odkrywać to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał.” Albert Szend Gyorgyi

Realizowany projekt przyczynił się do:

 •  nabycia nowych umiejętności;
 • zwiększenie umiejętności współpracy;
 • utrwalenia i wzmocnienia umiejętności komunikacyjnych;
 • nabycia umiejętności społecznych w zakresie relacji interpersonalnych;
 • pogłębienia i usystematyzowania umiejętności psychospołecznych;
 • wprowadzenia innowacji w oparciu o możliwości osób niepełnosprawnych przy tworzeniu grupy integracji środowisk osób niepełnosprawnych na co dzień samopomocowej podczas warsztatów, jedni pomagali drugim;
 • integracji środowisk osób niepełnosprawnych na co dzień;
 • motywacji osób niepełnosprawnych do działania;
 • wiary we własne możliwości;
 • umożliwienia osobom niepełnosprawnym wyjazdu poza miejsce zamieszkania i placówki w których przebywają;
 • poznania metod innowacyjnych działań;
 • wzrostu kreatywności osób niepełnosprawnych;
 • poznanie nowych formy pracy – nauka gry na instrumentach perkusyjnych, wykonywanie.

Zdjęcie

Możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz czerpania z zasobów innych osób pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości i skuteczności. Istniejący stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niezaradnej życiowo nie wynika wyłącznie z nastawienia społecznego, ale również z bierności samych osób niepełnosprawnych, wysokiego poziomu lęku przed kontaktami społecznymi oraz wyuczoną bezradnością. Dzięki realizacji projektu podniesiony został poziomu aktywności osób niepełnosprawnych, wzrósł poziom wiary we własne możliwości i umiejętności.

 „Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.”

Wspólnie realizowany projekt służył rozwojowi umiejętności zawodowych i społecznych. Integracja przynosi niewspółmierne efekty towarzyszące terapii społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych.  Spotkaniom towarzyszyła bardzo miła atmosfera. Spotkania integracyjne promujące realizowany projekt, odbyły się w Kodniu i Świdniku. Podczas spotkań w obu placówkach odbyły się prezentacje wykonanych prac metodą dekupage i prezentacje muzyczne. Nabyte umiejętności Beneficjenci projektu zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom. Spotkaniom towarzyszyli trenerzy realizujący projekt.

 Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: