BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 grudzień 2017

Nieznajomość prawa szkodzi

„Ignorantia iuris nocet”, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością norm prawnych. Dlatego warto korzystać z szeroko rozumianego poradnictwa ponieważ dzięki temu możemy uniknąć przekonania się na własnej skórze, iż nieznajomość prawa szkodzi.

W dniu 12 grudnia 2017 na zaproszenie Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Łęcznej, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyło się spotkanie z prawnikiem Zarządu Głównego PSONI – p. Michałem Orzechowskim.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy członków Zarządu Koła, członków koła, Komisji Rewizyjnej, pracowników , uczestników warsztatu i wolontariuszy z zakresu :

 1. zabezpieczeń majątkowych
 2. ubezwłasnowolnienia
 3. przemocy fizycznej, psychicznej
 4. innych aktów
 5. tożsamość organizacyjna
 6. misja, rola organizacji
 7. prawo o stowarzyszeniach
 8. zobowiązania finansowe – odpowiedzialność
 9. istota prawa w życiu osób niepełnosprawnych
 10. ochrona danych osobowych/dane wrażliwe

Spotkania odbywały się w grupach: Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, pracownicy i wolontariusze, członkowie koła, uczestnicy warsztatu.

Rodzice pozyskali wiedzę z zakresu zabezpieczeń majątkowych, przemocy fizycznej i psychicznej, ubezwłasnowolnienia, jak również innych aktów prawnych. Prelegent wyjaśniał, że często „ … ubezwłasnowolnia się dlatego, że np. ZUS, urzędnik z różnych urzędów, lekarz tak kazał (lekarz, bo nie może dokonać zabiegu, bo osoba nie jest ubezwłasnowolniona). Przypominamy:

 • Zabiegi lecznicze ratujące życie nie wymagają podpisania zgody na leczenie.
 • Inne zabiegi – należy wystąpić do sądu właściwego o zgodę na przeprowadzenie zabiegu.

zdjęcie

Bardzo ożywiona była dyskusja w kwestii odpowiedzialności za dokonywane czyny osób niepełnosprawnych w tym ubezwłasnowolnionych. Osoba niepełnosprawna ponosi konsekwencje za to co robi niezależnie od tego czy jest ubezwłasnowolniona czy nie.

Zakres szkolenia dla Członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej dotyczył kwestii: ochrony danych osobowych, tożsamości organizacyjnej, misji i roli organizacji i prawa o stowarzyszeniach.

Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu prawa bankowego – umów kredytowych, zakupów ratalnych, jak również prawach pacjenta w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, omawiane były też kwestie prawne związane z zawieraniem umów o pracę. Porady w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej to kolejny omawiany temat przez pana Michała.

Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy uzyskali informacje na temat ochrony danych osobowych. Wyjaśniony został temat danych, dostępności do danych w tym danych wrażliwych.

Po zakończonym spotkaniu w poszczególnych grupach Pan Michał Orzechowski udzielał indywidualnych porad. Spotkanie to, po raz kolejny pokazało, że naszą wiedzę należy ciągle poszerzać.

Zdjęcie

Nieznajomość prawa, przepisów, nie jest argumentem do obrony, wytłumaczenia się z popełnionych błędów, wręcz nieznajomość prawa szkodzi.

Karty, które mamy w ręku to znajomość przysługujących nam praw. Przysługujące nam prawa zapewnia:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997.
 2. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, podpisana przez rząd Polski 20 marca 2007 r., a ratyfikowana  przez Polskę 6 września 2012 r. w artykule 3 Zasady ogólne mówi:

Konwencja opiera się na następujących zasadach:
(a) poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także poszanowanie niezależności osoby,
(b) niedyskryminacja,
(c) pełny i skuteczny udział i włączenie w społeczeństwo,
(d) poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości,
(e) równość szans,
(f) dostępność,
(g) równość mężczyzn i kobiet,
(h) poszanowanie rozwijających się zdolności niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowanie prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości.

Ratyfikacja Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest dla Polski ważnym wydarzeniem. Dokument normuje standardy dotyczące praw osób niepełnosprawnych. Posiada wymiar symboliczny, będąc swoistą konstytucją praw osób z dysfunkcjami, uznaną przez szereg państw. Ma również do spełnienia rolę w zakresie promocji informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Zadawane liczne pytania świadczą o potrzebie poszerzania wiedzy z zakresu prawa z którym na co dzień spotykają się rodzice, opiekunowie i same osoby niepełnosprawne.

Dziękuję w imieniu Zarządu Koła i wszystkich osób uczestniczącym w spotkaniu panu Michałowi, za podzielenie się z nami wiedzą, a Zarządowi Głównemu, za delegowanie do nas prawnika.

Anna Kiszczak, Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: