BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 kwiecień 2016

Normalizacja życia i nie tylko…

Normalizacja  życia  osób z niepełnosprawności intelektualną – wyzwanie dla całej wspólnoty to  narada Przewodniczących Zarządów Kół Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z udziałem  Zarządu Głównego.

Zdjęcie

W dniach 15-17 kwietnia br. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Zakładu Aktywności Zawodowej Koła PSOUU w Rymanowie gościł ponad 80 osób, reprezentujących 40 Kół. W naradzie wzięła udział pani Krystyna Mrugalska Prezes Honorowa Stowarzyszenia, pani Joanna Janocha – Prezes Stowarzyszenia.

Inicjatorem spotkania była pani Bożena Piotrowicz ( propozycja ze zjazdu elektorów).

Program obejmował :

  1. Poznanie Funkcjonowania ZAZ w Rymanowie.
  2. Rozmowy kuluarowe.
  3. Spacer po Rymanowie Zdroju.
  4. Kolację integracyjną.
  5. Budowanie relacji interpersonalnych -podział zadań członków zarządu, pracowników.
  6. Spotkania warsztatowo dyskusyjne:

–    Normalizacja  Życia  osób z niepełnosprawnością intelektualną – wyzwanie dla całej wspólnoty- prowadzenie Mariusz Mituś.

–    Dorosłość osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świetle Konwencji ONZ, prawa osób z niepełnosprawnościami – prowadzenie Monika Zima-Parjaszewska.

–    Budowanie relacji z samorządem terytorialnym – prowadzenie Bożena Piotrowicz, Barbara Famielec.

  1. Prezentację dobrych praktyk – Szczecin.
  2. Prezentację sylwetek obecnych kandydatów do Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej nowej Kadencji ( wybory nowych władz 11 czerwiec 2016).

W trakcie obrad pracowano w grupach, wypracowano 8 priorytetów działalności Stowarzyszenia na najbliższe lata i podjęto próbę ich uszczegółowienia.

Zdjęcie

Program spotkania był  bardzo bogaty. Uczestnicy spotkania poznali placówki Koła w Rymanowie:

        Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy,

        Środowiskowy Dom Samopomocy,

        Zakład Aktywizacji Zawodowej ,

        Mieszkania Treningowe.

Zobaczyli procesy produkcyjne w Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ):

–     produkcję pierogów ( specjalność zakładu),

–     dział ogrodniczy,

–     składanie na zlecenie podzespołów.

Zdjęcie

 Zdjęcie

Zdjęcie

W czasie zajęć warsztatowych określano cele wspólnoty ogólnopolskiej, rolę członka – jego miejsce, zaangażowanie, lojalność, zagospodarowanie, praca nad tożsamością.

Zaangażowanie wszystkich – rodziców, pracowników, profesjonalistów, wspólna praca zawsze owocuje sukcesem. Konieczny jest podział zadań na wszystkich poziomach.

Zastanawiano się też w jaki sposób pracować z rodzicami aby nie byli oni  klientami placówek prowadzonych przez Koła. Mówiono o autorytecie profesjonalisty i rodzica. Rodzic winien być angażowany w różne zadania na miarę swoich możliwości.

Pani Krystyna Mrugalska Prezes Honorowa Stowarzyszenia zabierała kilkakrotnie głos podczas narady, zajęć warsztatowych. Powiedziała między innymi: „…Jeśli chcemy trwać, iść dalej aby nie stać się usługodawcami musimy pracować w tej nowej rzeczywistości. 50 lat to już za nami, idźmy dalej nie wracajmy do tego co było i minęło”. Przypomniała aby powrócić do pracy nad Kodeksem etycznym nie tylko Zarządu Koła ale członka, pracownika.

Zdjęcie

ZdjęcieW środku gospodarz – kierownik ZAZ Salwatore di Pasguale

Koło z Łęcznej na spotkaniu było reprezentowane przez 3 osoby: przewodniczącą Zarządu Koła (sekretarz Centralnej Komisji Rewizyjnej), wiceprzewodniczącego ZK – p. Kazimierza Szula i członka koła p. Celinę Szul.

Wyjazd na naradę postawił przed nami nowe wyzwania. Podziwiamy Zarząd Koła w Rymanowie za zrobienie tak wiele dla osób niepełnosprawnych.

Rób tylko to co kochasz,

bo tylko to możesz robić najlepiej.

W Rymanowie kochają i robią najlepiej nie tylko pierogi, hodują kwiaty, ONI byli doskonali w każdym słowie i czynie, podczas spotkań, rozmów …

Skupienie się na potrzebach osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością to wyzwanie dla nas wszystkich, to temat i zadania do pracy. Osoby niepełnosprawne mają  takie same prawa jak pełnosprawni. Podczas warsztatów z p. Moniką Zimą  każda grupa miała je przedstawić. O prawach wiemy wiele ale  nie wszystko, ciągle uczmy się i przypominajmy …

Konwencja

Celem konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

 „ Dzień zaczyna się nie wtedy, gdy otwierasz oczy

ale wtedy, kiedy patrzysz nimi

życzliwie na drugiego człowieka „

 Tej życzliwości życzymy sobie w kontaktach na różnych szczeblach i z różnymi osobami.

 M.Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: