BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 czerwiec 2017

Nowa wystawa w Galerii Art Brut „Wirujące maki” czyli powitanie lata

W Galerii Art Brut w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 od 1 czerwca czynna jest wystawa malarska Janusza Kirenki pn. „Wirujące maki” czyli powitanie lata.

Plakat

 

Prof. dr hab. Janusz Kirenko

Rodowity lublinianin. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1988 roku, a doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1999. W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 2005 roku jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii i Edukacji

Zdrowotnej. Przez cztery kadencje (od 2003 roku) pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki UMCS, a od września 2016 roku jest dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

W dorobku naukowym posiada 19 monografii autorskich i współautorskich oraz ok. 200 rozpraw i artykułów naukowych, raportów z badań, prac redakcyjnych, opracowań dydaktycznych w formie koncepcji kształcenia, planów i programów studiów oraz projektów praktycznych do wykorzystania w edukacji specjalnej i zdrowotnej oraz rehabilitacji.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 2008 roku otrzymał prestiżowy medal „Twórcy polskiej rehabilitacji”, przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rehabilitacji.

Poza pracą naukowo-dydaktyczną i działalnością społeczną zajmuje się malarstwem. Tworzy ikony, a ostatnio coraz częściej pejzaże, akwarele i abstrakcje (tzw. nieprzedstawiające). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. W 2007 roku debiutował tomikiem wierszy w konwencji haiku, pt. Nieodgadnione snu udręki, by w kolejnych latach opublikować: W drażliwości swej (2008), Takie tam, portrety, refleksje, impresje (2009), Pejzaż. W poszukiwaniu harmonii (2012). Jest autorem wspomnień pt. Chwila (2012).

Agnieszka Wójtowicz
Kurator Galerii Art Brut

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: