BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 kwiecień 2015

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1. Tytuł Konkursu – Przyjaźń

2. Termin składania prac konkursowych do Oddziałów PFRON –  12 czerwca 2015 r.

3. Konkurs adresowany jest do:

– warsztatów terapii zajęciowej,

– środowiskowych domów samopomocy,

– domów pomocy społecznej.

4.  Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Miejsce składania prac – Oddziały wojewódzkie PFRON właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie.

(adresy Oddziałów dostępne na stronie: www.pfron.org.pl/pl/pfron/oddzialy-funduszu/1030,Oddzialy-Funduszu.html)

6. Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych:

– prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,

– prace nienagrodzone i niewyróżnione przez Centralną Komisję Konkursową można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.

7. Kategorie i techniki wykonania prac:

Kategoria: Dopuszczalne techniki:
malarstwo i witraż akwarela,  pastela,  gwasz,  olej,  farby w sprayu  itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
rysunek i grafika rysunek – ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.)grafika – techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
rzeźba kameralna i płaskorzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych,
tkanina i aplikacja hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

 

8. Termin uroczystego Finału Konkursu – nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

9. Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

 

Karolina Szymańska

Tel. 22 50 55 670

coi@pfron.org.pl

 

10. Załączniki:

Źródło: PFRON

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: