BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Październik 2017

Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2018 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Więcej na stronie: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: