BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Luty 2020

Konkurs ofert w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców…

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”.

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tytuły zadań publicznych:
1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 20 000 zł
2. Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku – 20 000 zł
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 30 000 zł
4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 100 000 zł
5. Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 10 000 zł
Forma realizacji zadania: wsparcie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

W 2020 roku na realizację ww. zadań publicznych przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 180 000 zł. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji każdego zadania wynosi nie więcej niż 95%.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które statutowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz:
1) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków;
2) jako wkładu własnego finansowego nie użyją środków pozyskanych z budżetu Miasta Lublin;
3) posiadają niezbędne zasoby kadrowe i rzeczowe, aby prawidłowo zrealizować wybrane zadanie publiczne,
4) zadania będą realizować w budynkach bez barier.

2. Dotacja przyznawana będzie w trybie wspierania realizacji zadań publicznych, w rozumieniu art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy.

3. Wzór oferty określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 201
8 r. poz. 2057).

4. Procedurę wyboru ofert określa Uchwała nr 365/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: