BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 październik 2015

Partnerstwo na rzecz ochrony zdrowia psychicznego

„Wszystko jest po „coś” i wszystko w życiu ma swój cel…

Nie zapominaj,

że szczęście jest w każdym upływającym dniu,

w najdrobniejszych rzeczach wokół Ciebie.

Musisz je tylko dostrzec,

by czerpać z nich nawet najmniejszą radość”

Łęczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej w ramach projektu pod nazwą „Partnerstwo na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim”, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, prowadziło pod okiem trenerów (w dniach 22-23 października w Nałęczowie), kolejne szkolenie dla Partnerów.

Zdjęcie 1

Partnerstwo tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, życia społecznego, samorządu, zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, kultury, biznesu, pomocy społecznej, ekonomii społecznej, wolontariatu.

 • Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Łęcznej i Koło w Milejowie
 • Centrum Kultury w Łęcznej
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Łęcznej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Łęcznej
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie, Milejowie, Ludwinie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
 • PHU „Emocja” w Łęcznej
 • Klub „Akacjowa” w Łęcznej
 • Przedszkole Publiczne Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Łęcznej
 • Rada Osiedla „Bobrowniki”
 • Straż Miejska w Łęcznej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
 • Klub Integracji Społecznej w Łęcznej
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
 • Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” w Zofiówce
 • Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” w Łęcznej
 • Urząd Miejski w Łęcznej
 • Spółdzielnia Socjalna „Perfekcyjni” w Łęcznej
 • Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Łęcznej
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lek-Med 2” w Łęcznej
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny, pw. św. Barbary w Łęcznej
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
 • Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej z Klasami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi
 • Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej
 • Zespół Szkół w Ludwinie

Szkolenie rozpoczęły, poprzez krótkie wprowadzenie, Panie Beata Ponurek –prezes Łęczyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Społecznych oraz Anna Płoszaj dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej.

Pierwszy dzień to praca w trzech grupach. Pani Katarzyna Braun – trener szkolenia, inicjatorka ruchu wolontariackiego na Lubelszczyźnie, pracowała z przedstawicielami Partnerów. Przeanalizowane zostały dotychczasowe obszary działań, przypomniane zostały cele, omówiono to co już zrobiono w Partnerstwie, najbliższe plany oraz po raz kolejny wrócono do analizy SWOT Partnerstwa. Zgodnie z ideą Partnerstwa – wspólne działanie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego ma służyć DOBRU WSPÓLNEMU.

Zdjęcie 2

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy w tym przypadku wzięto pod uwagę Partnerów. Przedmiotem analizy były organizacje Partnerzy. Głównym celem analizy było określenie:

 • mocnych stron (Strengths),  które należycie wykorzystane będą sprzyjać rozwojowi
 • słabych stron  (Weaknesses), których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie  będzie hamować rozwój Partnerstwa
 • szans (Opportunities) uwarunkowań , które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój
 • zagrożeń (Threats ) czynników mogących być zagrożeniem w przyszłości

Sama nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter słów czynników klasyfikujących możliwości Partnerów, organizacji, firmy.

Nad Analizą SWOT Partnerzy pracowali w grupach, przy omawianiu jej okazało się, że wszyscy postrzegają mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia bardzo podobnie.

Zdjęcie 3

Drugi dzień to wspólna praca wszystkich Partnerów. Trenerki szkolenia poprzez różne formy aktywizowały do wspólnej pracy Partnerów.

Zdjęcie 4

Partnerstwo na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim, to wspólne działanie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu łęczyńskiego. Do Partnerstwa może przystąpić każda organizacja, osoba w każdym czasie. Celem Partnerstwa jest tworzenie członkom społeczności lokalnej, możliwości wspólnego działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego min:

 • Poznanie sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim;
 • Podtrzymywanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin;
 • Poprawa jakości życia osób chorujących psychicznie i ich rodzin;
 • Przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom powiatu łęczyńskiego podstawowych informacji na temat ochrony zdrowia psychicznego, podstawowych zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposobów i miejsc udzielających wsparcia w wyżej wymienionych sytuacjach;
 • Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych przeznaczonych do prowadzenia zajęć z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla różnych grup wiekowych;
 • Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu łęczyńskiego na temat ochrony zdrowia psychicznego, podstawowych zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposobów i miejsc wsparcia w wyżej wymienionych sytuacjach.

Do podstawowych zasad Partnerstwa nalezą:

 • dobrowolność udziału, równość,
 • otwartość na nowych członków przez cały czas funkcjonowania Partnerstwa,
 • wspólne cele i działania wynikające z diagnozy potrzeb,
 • wspólne dzielenie ryzyka i korzyści,
 • otwarta komunikacja, zaufanie, apolityczność
 • dbałość o wizerunek Partnerstwa.
 • zaangażowanie, włączenie mieszkańców

Zdjęcie 5

Z analizy SWOT wyłonił się plan działań Partnerów na 2016 r.

 • pozyskanie środków na kontynuację działań Partnerstwa na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim
 • promocja podejmowanych działań poprzez Partnerów
 • wpisanie podejmowanych działań w kalendarz imprez – wydarzeń kulturalnych w powiecie
 • opracowanie pakietu materiałów edukacyjnych

„ Sens życia polega na tym, by cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty ”   (David Ben Curion)

Zróbmy wszystko aby cytowany aforyzm był naszym przewodnikiem każdego dnia, abyśmy w drugim osobie, widzieli podmiot a nie przedmiot. Zmieńmy nasze myślenie o innych bo nigdy nie wiadomo co nam się może przydarzyć.

Zmianie tej może pomóc wydana w ramach projektu broszura – „Iść przez życie z chorobą”. Broszura zawiera podstawowe informacje o sieci wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie i ich rodzin, definiuje chorobę, mówi o objawach, wskazuje gdzie szukać pomocy.

Cieszę się z udziału w tym szkoleniu, kontakt osobisty daje bardzo wiele, a rozmowy kuluarowe to szansa na pytania, wyjaśnienia, pozyskanie nowych informacji.

Na zakończenie szkolenia pani dyrektor SDS Anna Płoszaj zaprosiła Partnerów do udziału w Gali Wolontariatu w dniu 09 grudnia 2015 .

Dziękuję, dziękujemy

Maria Lisek-Zięba

 PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: