BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 wrzesień 2018

Pilotażowy program PFRON: „Rehabilitacja 25 plus”

Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od 7 września 2018 r. do 8 października 2018 r.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”. Zarząd PFRON, w dniu 4 września 2018 roku przyjął procedury realizacji programu, ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta miesięcznie oraz wyznaczył termin naboru wniosków w programie.

W ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Podmioty prowadzące OREW i ORW, mogą udzielać wsparcia w zakresie:

 1. usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 3. udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 4. pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 5. pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 6. działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
 7. transportu.

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-2020 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki w OREW bądź ORW, bądź SPdP. Program realizowany jest na terenie całego kraju jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne:

 1. rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 2. rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w ramach programu maksymalnie przez dwa lata szkolne, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W roku szkolnym 2018/2019 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

W związku z uruchomieniem programu dla okresu przypadającego na rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od dnia 7 września 2018 r. do dnia 8 października 2018 r.

Prowadzących OREW/ORW zachęcamy do składania do Oddziału PFRON właściwego ze względu
na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur. Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

 1. zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
 2. planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
 3. propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
 4. zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

PFRON przygotował ramowy wzór projektu planu wsparcia – zachęcamy do skorzystania z formularza (docx 48 KB) . Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Źródło: http://lublin.ngo.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: