BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 wrzesień 2015

Płatne staże w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych

Parlament Europejski zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w programie płatnych staży. Jego celem jest umożliwienie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu w Parlamencie Europejskim i zapoznanie się z jego działalnością.

Program, uruchomiony we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF), obejmuje pięciomiesięczne staże i jest realizowany równolegle do innych programów staży i wizyt studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.

O staż mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:

– mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego;

– w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończone 18 lat;

– biegle władają jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej i mają dobrą

  znajomość drugiego;

– nigdy wcześniej nie odbyły płatnego stażu ani nie były zatrudnione za 

  wynagrodzeniem przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej

  bądź przez posła lub grupę polityczną Parlamentu Europejskiego;

– mają orzeczenie o niepełnosprawności.

W programie staży mogą uczestniczyć zarówno absolwenci szkół wyższych, jak i osoby bez wyższego wykształcenia.

Kandydaci przyjęci na staż otrzymają miesięczne stypendium. Dodatkowe koszty stażu związane bezpośrednio z niepełnosprawnością mogą być pokryte po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń do wysokości maksymalnie 50% kwoty miesięcznego stypendium.

Osoby zainteresowane stażem powinny wypełnić formularz „Staż dla absolwentów – kierunek ogólny” dostępny na stronie PE.

W przypadku trudności z wypełnieniem formularza na stronie internetowej, kandydaci mogą zwrócić się bezpośrednio do biura staży PE o jego przesłanie w formacie word.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

  • od 15 sierpnia do 15 października do godz. 24.00 (okres stażu: od 1 marca 2016 do 29 lipca 2016)
  • od 15 marca do 15 maja do godz. 24.00 (okres stażu: od 1 października 2016 do 28 lutego 2017)

Źródło: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: