BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 styczeń 2017

Prace zespołu ds. poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami

W dniu 18 stycznia 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie uczestniczyli w IV posiedzeniu Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Posiedzenie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

Zdjęcie

Spotkanie prowadził Przewodniczący Zespołu, Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Porządek obrad IV posiedzenia Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin przedstawiał się następująco:

– Otwarcie.

– Przyjęcie porządku obrad.

– Przedstawienie informacji dotyczącej realizowanych badań w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego.

– Przedstawienie informacji dotyczących planowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie utworzonego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”– przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

– Ustalenie planu pracy Zespołu w 2017 roku.

– Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

– Zakończenie posiedzenia.

Zdjęcie

W części poświęconej gromadzeniu i udostępnianiu danych statystycznych zwrócono uwagę na brak dostatecznych narzędzi i standaryzowanych metod gromadzenia danych na każdym szczeblu jednostek administracyjnych. W toku dyskusji padł argument, że warto wykorzystać dane zgromadzone na potrzeby MRPIPS, które są w miarę usystematyzowane i zawierają jednolite dane. Z informacji przedstawionych przez GUS wynika, że brak jest kompleksowych badań dotyczących sytuacji osób niepełnoprawnych i członków ich rodzin. W spotkaniu dosyć aktywni byli rodzice osób niepełnosprawnych, które ukończyły 25 r.ż i znajdują się poza systemem wsparcia.

Zdjęcie

Kolejne spotkanie zaplanowano w miesiącu marcu i poświęcone będzie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w następnych posiedzeniach proszone są o kontakt z Biurem Pełnomocnika tel. 22 529 06 08

 

Tomasz Jędrzejewski

Stowarzyszenie „Zbyszko” w Chełmie

Fot.: Grażyna Rosołowicz

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: