BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 kwiecień 2017

Prezydent Miasta Lublin ogłasza XII edycję konkursu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Lublin ogłasza XII edycję Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin.

 

Konkurs jest rozstrzygany w trzech kategoriach:

  • kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych;
  • kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina;
  • kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura (sekretariat, pok. 110, w godz. 7:30-15:30) w terminie do dnia 5 maja 2017 roku.

O zachowaniu terminu, o którym mowa wyżej, decyduje data wpływu do Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin lub data stempla pocztowego.

Jednocześnie prosimy o dostarczanie zgłoszeń kandydatur w Konkursie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin” z równoczesnym podaniem na kopercie danych osobowych nadawcy zgłoszenia.

 

Źródło: Lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: