BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 luty 2017

Program PFRON wyrównywania różnic między regionami III

Jest jeszcze możliwość aplikowania o środki PFRON pochodzące z Programu wyrównywania różnic między regionami III np.:

1. na zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych (do 80 000 zł do busów przystosowanych do przewodu osób na wózkach, do 70 000 zł do pozostałych busów, pomoc dla WTZ jest premiowana w 2017 roku),

2. na utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (do 34 000 zł na jedną osobę),

3. czy też likwidację barier w poruszaniu się w środowiskowych domach samopomocy.

Ww. potrzeby organizacji pozarządowych zgłaszane są do samorządu powiatowego:

Anna Boguszewska, Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR, ul. Zemborzycka 88-92, tel. 81 466 53 99.

Wyjątek stanowi obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, kiedy to organizacja składa projekt bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku. W związku z potrzebą sporządzenia zbiorczego wystąpienia należy kierować projekty do MOPR najpóźniej do dnia 6 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Informacje na temat programu:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3429,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html
Anna Boguszewska
Dział ds osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
tel: 81 466 53 99

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: