BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 maj 2019

Projekt „Kierunek samodzielność”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kierunek samodzielność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem  projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej 32 dorosłych osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez nabycie i rozwinięcie kompetencji.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

-pozostające bez zatrudnienia,

-zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,

-w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

-niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

-wsparcia psychologicznego

-udziału w zajęciach Grupy Środowiskowego Wsparcia

-zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych

-kursów komputerowych/językowych

-wsparcia trenera aktywności społecznej

-wsparcia asystenta funkcjonalnego

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

-stypendium szkoleniowe (1280,26 zł/brutto)

-stypendium stażowe (8,54 zł brutto /godzina)

-zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

-materiały szkoleniowe,

-wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy : katarzyna.rozanska@fundacjaheros.org

Zapraszamy również do Naszego biura projektu: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 – 709 Lublin.

 

Katarzyna Różańska

FUNDACJA HEROS

Źródło: www.fundacjaheros.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: