BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 grudzień 2017

Projekt „Otwórzmy przed nimi życie”

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie oraz Gmina Lublin zapraszają serdecznie niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin, powyżej 16 życia oraz ich rodziny jako najbliższe otoczenie do udziału w projekcie „Otwórzmy przed nimi życie”, który współfinansowany jest z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa; 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu aktywizację społeczną niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin i ich najbliższego otoczenia tj.:

  1. Dzienne indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone przez specjalistów w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
  2. Zajęcia społeczno-aktywizujące prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w siedzibie Stowarzyszenia.
  3. Specjalistyczne warsztaty poznawczo-doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych.
  4. Zajęcia oraz imprezy kulturalno-integracyjne.

Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie w okresie od 1 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku.

Szczegółowy wykaz i opis zajęć zaplanowanych w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w Regulaminie – rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w biurze projektu zlokalizowanym w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20-840 Lublin oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lublin.psoni.org.pl i pod numerem telefonu: 81 742 12 93.

Plakat

Źródło: www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: