BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Lipiec 2020

Projekt pt. „Bajkowy żłobek” realizowany przez  Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma”

Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” zaprasza do uczestnictwa w projekcie pt. „Bajkowy żłobek”, który jest realizowany na terenie miasta Zamość i pow. zamojskiego (woj. lubelskie). 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa – 9 – Rynek pracy; działanie 9.4 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie, karty zgłoszeń i wszelkie informacje można znaleźć na stronie  www.bajkowyzlobek.eu (zakładka „O projekcie”), pod numerem telefonu: 666 640 910 pisząc na adres e-mail:  rekrutacja@bajkowyzlobek.eu lub osobiście w biurze projektu ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość.

Termin składania dokumentów dla II tury uczestników od 27.07.2020 do 14.08.2020 r.
 
Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym z niepełnosprawnościami, a przez to zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 – tj. osób pozostających bez pracy oraz osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich) z obszaru powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zapewnienie miejsc opieki w postaci żłobka zlokalizowanego na terenie miasta Zamość zapewniającego 32 miejsca opieki przez okres średnio 11 miesięcy dla każdego uczestnika projektu.

Miejsce realizacji projektu:

Lubelska 44, 22-400 Zamość
 
Kryteria formalne, które łącznie musi spełniać każdy uczestnik projektu to:
  1. zamieszkuje w powiecie m. Zamość lub powiecie zamojskim
  2. jest osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego l u b  – jest osobą pozostającą bez pracy, sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3.
 
Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” Partyzantów 62, 22-400 Zamość
 
Źródło: bajkowyzlobek.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: