BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 luty 2017

Projekt „Zatrudnij się sam”. Dotacje na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Firma CONSULTOR Sp. z o.o.  w dniach 30.01.2017- 17.02.2017r. prowadzi rekrutację do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3  Rozwój przedsiębiorczości.

W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie  i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

plakat projektu

Z bezzwrotnej dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 52 osób (27 kobiet, 25 mężczyzn)  w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim  pozostających bez pracy zamierzających  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety,
  • osoby powyżej  50 r. życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niskowykwalifikowane,

osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych ( pierwszeństwo w rekrutacji)

Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć w biurze projektu „Zatrudnij się sam!” komplet wymaganych dokumentów w terminie 30.01.2017 r.-17.02.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być wysłany pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu:

Consultor Sp.z o.o.

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

20-325 Lublin

tel. 81 745 41 91, 509 897 677

www.zatrudnijsiesam.consultor.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: