BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 lipiec 2018

Projekty społeczne miasta Lublin

Miasto Lublin zrealizuje nowe projekty społeczne o łącznej wartości ponad 30 mln zł. Środki pozwolą na realizację kolejnych działań profilaktycznych oraz usamodzielniających dla osób potrzebujących poprzez utworzenie nowych miejsc usług społecznych, wykreowanie nowych form wsparcia dla rodzin, osób pozostających bez pracy czy niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Podjęte zostaną także działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekty do realizacji

I. Projekt „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”. Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

II. Projekt innowacyjny „Bank usług środowiskowych”. Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

III. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

IV. Projekt „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

V. Projekt „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin”. Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Projekty już realizowane

1. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV) ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego przez Miejski Urząd Pracy.

2. Od marca 2018 r. MOPR realizuje projekt pn. „Sami dla siebie” Działanie 11.1 Aktywne włączenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

3. Projekt „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

4. Projekty inwestycyjne – budowa Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kolejnego Środowiskowego Domu Pomocy z miejscami całodobowego pobytu oraz dwóch Rodzinnych Domów Pomocy

Źródło: www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: