BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Lipiec 2014

PSOUU w Łęcznej zrealizuje dwa zadania dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie. Koło w Łęcznej o trzymało dotację na dwa zadania.

 

Zadanie 1

Wsparcia dofinansowane robót budowlanych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.3)), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.)

Zadanie dotyczy Remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy – budynek służący dla potrzeb rehabilitacji. W ramach otrzymanego dofinansowania wykonane zostanie min :

1. Położenie nowej nawierzchni na dachu budynku

2.Wymiana wykładzin PCV w pomieszczeniach budynku

3.Wymiana rynien

4.Wymiana skorodowanej części instalacji przeciw piorunowej

 Przewidywane min efekty:

Efekt twardy – położenie nowej nawierzchni dachu 418m2, nowe wykładziny podłogowe-104,6m2, rynny – 42m, poprawa stanu technicznego budynku, lepsze warunki funkcjonowania 33 uczestników warsztatu.

 

Zadanie 2

W ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2014 dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Koło w Łęcznej otrzymało dotacje na zadanie nr 1 ogłoszone w konkursie – Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Zadanie pod nazwą ”S.O.S – na sygnale” przeprowadzone zostanie w okresie od 27.09.2014r. do 15.12.2014r.

W zadaniu wezmą udział min. 24 osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy oraz osoby niepełnosprawne z placówek PSOUU Koło w Świdniku.

Cel główny zadania:

Uświadomienie celowości udzielania pomocy przedmedycznej i podjęcia działań ratujących życie osób poszkodowanych (rannych, nieprzytomnych) 24 osobom niepełnosprawnym intelektualnie z powiatu ęczyńskiego i świdnickiego.

Cele szczegółowe:

1.nauka podstawowych zasad udzielania I pomocy przedmedycznej

2.nauka udzielania pomocy w sytuacji napadu epilepsji, zakrztuszenia, oparzenia, omdlenia, skaleczenia

3.wykonywanie sztucznego oddychania i masażu serca

4.znajomość numerów alarmowych

5.zasady powiadamiania odpowiednich służb (pogotowie, policja, straż pożarna) o wypadku i o poszkodowanym

6.utrwalenie zasad z zakresu higieny osobistej

7.wskazanie możliwości usamodzielniania osób niepełnosprawnych

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do przyznania nam dotacji na realizowane zadania.

 

Pięknie ujął formę podziękowania w swoich myślach – cytatach Seneka:

„ Najpiękniejszą formą podziękowania za ofiarowaną nam pomoc jest późniejsze przekazywanie jej innym”

 

Przekazujemy tę informację z wielką radością…. .

M. Lisek-Zięba

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: