BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Kwiecień 2013

Rehabilitacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Rehabilitacja społeczno- zawodowa osób niepełnosprawnych”

Miejsce szkolenia: Hotel pod Kasztanami ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin;

Termin szkolenia: 06-07.05.2013. Organizator zastrzega, że termin szkolenia może ulec zmianie.

Zakres merytoryczny szkolenia:
1. Zadania Samorządu Województwa adresowane do organizacji pozarządowych- przedstawiciel ROPS;
2. Zadania ustawowe samorządu powiatowego w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym zadania realizowane przez:
– Powiatowe Urzędy Pracy,
– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
-Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz współpraca międzyinstytucjonalna na szczeblu powiatu (rodzaje świadczeń, ścieżki załatwiania spraw, źródła finansowania, zasady przyznawania świadczeń)
3. Programy realizowane przez samorząd powiatowy, w tym program Aktyny Samorząd – moduły programu, świadczenia, zasady przyznawania dotacji –przedstawiciel PFRON.
4. Programy celowe PFRON adresowane do osób niepełnosprawnych – przedstawiciel PFRON.
5. Orzecznictwo o niepełnosprawności na poziomie powiatu i województwa.
– zasady orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności,
– problemy i trudności w systemie orzecznictwa (z wykorzystaniem konkretnych przykładów) – przedstawiciel Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

6. Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – zadania, kompetencje, współpraca z samorządem;
7. Sposoby wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblach województwa i powiatu – warsztat, którego celem jest wypracowanie propozycji propagowania zapisów Konwencji oraz konkretnych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych z niej wynikających, realizowanych na poziomie województwa i powiatu;

Uczestnicy szkolenia:
Uczestnikami szkolenia mogą zostać:
– pracownicy i/lub wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymienionych w art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. regionalnego ośrodka polityki społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, domu pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodka wsparcia i ośrodka interwencji kryzysowej);
– pracownicy i/lub wolontariusze organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego;
– przedstawiciele samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań z terenu województwa lubelskiego.

W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby wymienione powyżej, które jednocześnie są członkami Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zobowiązane są wypełnić i przesłać kartę zgłoszeniową do dnia 26.04.2013 r.:
– pocztą, na adres: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Zana 38, 20-601 Lublin;
– faksem na nr: 081 528 76 25;
– e-mailem (w formie skanu) na adres: ewa.kasprzak@lubelskie.pl
– lub dostarczyć osobiście na adres ROPS w Lublinie.

Rezygnacja uczestnika ze szkolenia następuje przez złożenie nie później niż 3 dni przed jego rozpoczęciem, pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w szkoleniu wraz z uzasadnieniem. Jeżeli rezygnacja nastąpi w krótszym terminie, pracodawca beneficjenta zobowiązany jest do oddelegowania innego pracownika na szkolenie.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Ewa Kasprzak, tel. 81 528 76 22,
e-mail: ewa.kasprzak@lubelskie.pl

Regulamin – rehabilitacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych
Karta zgłoszeniowa

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: