BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Upawnienia ON powrót
29 styczeń 2012

Rozliczenia podatkowe za 2011 – Ulga rehabilitacyjna

WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI REHABILITACYJNEJ W ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2011

Z ulgi rehabilitacyjnej za rok podatkowy 2011 skorzystają osoby, które w tym właśnie roku poniosły określonego rodzaju wydatki związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej, jej rehabilitacją, bądź mające na celu ułatwienie wykonywania przez osobę niepełnosprawną różnego rodzaju czynności życiowych.

PRZESŁANKĄ SKORZYSTANIA Z ULGI REHABILITACYJNEJ jest dysponowanie:
– orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach, albo
– decyzją przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę socjalną, albo
– orzeczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanym na podstawie odrębnych przepisów.

Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są osoby niepełnosprawne, a także osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Należeć mogą do nich:
– współmałżonek,
– dzieci własne i przysposobione,
– dzieci obce przyjęte na wychowanie,
– pasierbowie,
– rodzice, rodzice współmałżonka,
– rodzeństwo,
– ojczym,
– macocha,
– zięciowie i synowe.

SKORZYSTANIE Z ULGI REHABILITACYJNEJ dokonuje się poprzez pomniejszenie w PIT 2011 wypełnianym przez osobę, która poniosła przedmiotowe wydatki, przychodu lub dochodu (zależnie od przyjętego sposobu opodatkowania) o kwoty określone ustawowo. W wypadku opodatkowania na zasadach ogólnych ulga rehabilitacyjna odliczona być winna od dochodu; w wypadku przyjęcia opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego – od przychodu.  Oprócz formularza PIT (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37) podatnik złoży także  załącznik PIT/O, w którym zawrze informacje o dokonanych przez siebie odliczeniach. Odliczyć będzie mógł jedynie te wydatki, które wcześniej nie zostały przezeń zaliczone do kosztów uzyskania dochodu.

Wydatki, o których mowa, podzielić można na:
– wydatki limitowane oraz
– wydatki nielimitowane.
WYDATKI LIMITOWANE, czyli podlegające odliczeniu do lub powyżej pewnej kwoty (wszystkie wydatki do określonej ustawą wysokości, lub te, które przekroczyły określoną wysokość)  nie mogą przekroczyć pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Obejmować one mogą:
– wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. W roku podatkowym ich kwota nie może przekroczyć 2. 280 zł.
– wydatki poniesione na utrzymanie psa przewodnika osoby niewidomej należącej do I lub II grupy inwalidztwa, ograniczone kwotowo do 2.280 zł w ciągu roku podatkowego (także utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego).
– Wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, należącego do (własność lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, albo też do podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, bądź dziecko/dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia. Chodzi tu wyłącznie o wydatki poniesione na konieczny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Są one ograniczone kwotowo do 2.280 zł w ciągu roku podatkowego. W wypadku samochodu stanowiącego współwłasność osoby niepełnosprawnej, uprawnionym do dokonania odliczenia od dochodu/przychodu jest każdy z współwłaścicieli.

WYDATKI NIELIMITOWANE to wydatki, które uprawniony podatnik odliczy od dochodu/przychodu w całości (bez ograniczeń). Należeć mogą do nich:
– wydatki poniesione na przystosowanie budynków oraz pomieszczeń do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (ułatwienie poruszania się);
– zakup wszelkich urządzeń oraz sprzętu spełniającego kryterium pomocy w poruszaniu się oraz rehabilitacji, o ile wydatki te nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W wypadku częściowego dofinansowania odliczeniu od dochodu/przychodu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą zwróconą wcześniej podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Odliczeniu nie podlega jednak wkład własny poniesiony przez podatnika przy współfinansowanym przez PFRON zakupie samochodu;
– wydatki poniesione na rehabilitację osoby niepełnosprawnej (w tym koszty turnusów rehabilitacyjnych);
– wydatki poniesione na leczeniu w uzdrowisku;
– odpłatne przejazdy transportem publicznym na turnusy rehabilitacyjne, kolonie i obozy dla niepełnosprawnych
– wydatki poniesione na   kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
– wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
– wydatki poniesione na  konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne bądź karetką transportu sanitarnego (w wypadku każdej osoby niepełnosprawnej), bądź innymi publicznymi środkami transportu (w wypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16);
– wydatki poniesione na opłacenie tłumacza języka migowego.

Odrębną kategorię stanowią wydatki poniesione na zakup LEKÓW przez osobę niepełnosprawną. Ze względu na kryterium ograniczenia kwotowego należą one do wydatków limitowanych – odliczeniu podlega bowiem kwota przekraczająca w danym miesiącu sumę 100 zł wydanych na leki przepisane osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę. Wydatki poniesione na zakup leków należy jednak dokumentować.
Pamiętać należy, iż katalog wydatków upoważniających podatnika do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest katalogiem zamkniętym. Nie jest zatem dopuszczalna interpretacja rozszerzająca w odniesieniu do wydatków poniesionych na utrzymanie osoby niepełnosprawnej, jej rehabilitację, bądź  ułatwienie wykonywania przez nią  różnego rodzaju czynności życiowych.

Osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej winny pamiętać o obowiązku należytego UDOKUMENTOWANIA zarówno samego prawa do skorzystania z niej (faktu niepełnosprawności), jak (w przypadku opiekunów) – faktu pokrewieństwa (akta osobowe, akty urodzin i in.), a także poniesienia wydatków nielimitowanych oraz uprawdopodobnienia poniesienia wydatków limitowanych.
W wypadku dowodu poniesienia wydatków ustawowo dopuszczona jest dokumentacja w postaci rachunku i faktury, a także dowodu przelewu bankowego oraz dowodu wpłaty.  Z  dokumentu wynikać musi jasno,  jaka kwota, na co, przez kogo i w jakim terminie została wydana. Nie są zatem wystarczającym dowodem poniesienia wydatków paragony fiskalne.
Uprawdopodobnione zostać winny np. wydatki poniesione z tytułu przewozu na zabiegi rehabilitacyjne. Na dokonującym ulgi spoczywa zatem obowiązek wykazania, iż dany zabieg był konieczny i, że faktycznie został przeprowadzony. Wykazanie to dokonać się może przez przedstawienie różnych dowodów – zależnie od okoliczności mogą być nimi wyniki badań oraz karty informacyjne leczenia szpitalnego,  orzeczenie o niepełnosprawności określające znaczny stopień niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu renty socjalnej, dowód opłaty OC za dany rok, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu ortopedycznego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
W wypadku poniesienia wydatków na utrzymanie psa przewodnika wymaganym zaś być może np. udowodnienie samego posiadania psa.

Osoby mające trudności z aplikacją podanych wyżej zasad skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą z darmowego programu pit 2011, pozwalającego na dokonywanie odliczeń w sposób prosty i łatwy w obsłudze. Program dostępny jest w Internecie. Zachęcam zatem do skorzystania z niego.

Przy okazji prezentowania ulgi rehabilitacyjnej, przypomnieć wypada o innej jeszcze kwestii związanej z rozliczeniami podatkowymi za rok 2011. Zakłady pracy chronionej zapłacą w tym roku podatek od nieruchomości (tych  ujętych w ewidencji bilansowej zakładu i  zgłoszonych wojewodzie), o ile nie spełnią warunku zatrudniania minimum  30 % niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.     Zwolnienie pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych rozdysponują zaś poprzez przekazanie na rzecz PFRON  40 % zwolnienia, zaś   na zfron   pozostałej  części, czyli 60 %.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307).

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: