BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Kwiecień 2014

Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji „OIC Poland”

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej informuje swoich członków koła, że Pani Maria Lisek – Zięba w wyniku głosowania podczas spotkania dnia 14.03.2014 r oraz w głosowaniu obiegowym została Członkiem Zarządu Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej.

Gratulujemy!

Sieć Współpracy

 Zarząd Sieci

Przewodniczący Zarządu – Jacek Korzeniak

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Wiceprzewodniczący Zarządu – Krystyna Kończal Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie

Sekretarz – Zdzisław Woś Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Członek Zarządu:

1. Maria Lisek-Zięba Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łecznej

2. Elżbieta Nowicka – Różycka Stowarzyszenie „Rozwój Polesia”

 O sieci

Kluczowym efektem realizacji projektu „Profesjonalni w działaniu – tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego” było powołanie Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji „OIC Poland”. Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji „OIC Poland” ma charakter otwarty. Do współpracy w ramach sieci zapraszane są organizacje pozarządowe z terenu Polski Wschodniej.

MISJA

Misją Sieci jest wzajemne wspieranie się organizacji pozarządowych z terenu Polski Wschodniej jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Podstawową formą działalności Sieci jest inicjowanie, organizacja i wspieranie inicjatyw partnerskich na różnych polach działalności społecznej, kulturalnej i ekologicznej. Sieć tworzona jest przez organizacje pozarządowe, które decyzją swoich zarządów przystępują do Sieci składając deklarację współpracy. Organizacja Członkowska po przystąpieniu do Sieci w żadnym stopniu nie traci swojej autonomii.

W swojej działalności Organizacje Członkowskie tworzące Sieć kierują się Kartą Zasad Organizacji Pozarządowych przyjętą podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.

CZŁONKOWIE

Członkami Sieci mogą być organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń, fundacje, oddziały fundacji, związki stowarzyszeń. Powinny być to organizacje, których jednym z celów statutowych jest rozwój społeczności lokalnych.

DZIAŁANIA

Członkowie sieci deklarują chęć wspólnego działania na rzecz realizacji swoich celów statutowych w szczególności poprzez:

a) tworzenie i realizację wspólnych projektów finansowanych ze środków UE jak też innych źródeł (szczegółowe zasady współpracy każdorazowo określa umowa wiążąca Członków realizujących dane przedsięwzięcie)

b) bezinteresowną pomoc w realizacji działań np. pomoc doradcza, informacyjna, udostępnianie lokalu, sprzętu itp. w wymiarze możliwym do realizacji przez Członka wspierającego

c) wzajemne informowanie się o planowanych przedsięwzięciach, inicjatywach, możliwościach pozyskiwania funduszy, organizowanych szkoleniach i konferencjach itp, głównie poprzez witrynę internetową Sieci www.siecwspolpracy-ngo.pl , administrowaną przez Fundację „OIC Poland”

d) udostępnianie Członkom Sieci posiadanych lub wypracowanych wyników badań, opracowań, analiz, ekspertyz itp.

e) wymiana doświadczeń – poznanie dobrych praktyk

 

Przy współpracy Członkowie są zobowiązani do zachowania najwyższej staranności oraz dbałości o najwyższą jakość usług.

Wszelkie działania wspierające w ramach Sieci są dobrowolne i stanowią autonomiczną decyzję Członka sieci, który przy podejmowaniu decyzji o współpracy lub udzieleniu pomocy kieruje się głownie posiadanymi realnymi możliwościami świadczenia działań wspierających.

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW