BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 marzec 2016

Spotkanie Lubelskiego Porozumienia Na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Przeprowadzone dnia 10. III. 2016 r. w sali Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej 22 zebranie Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego było okazją do wypracowania wspólnego stanowiska w wielu istotnych dla osób chorujących kwestiach. Należały do nich: – współkształtowanie przyszłych decyzji w sprawie okresu wykorzystywania mieszkań chronionych przez korzystające ze wsparcia osoby oraz – stworzenie zarysu programu zaplanowanego na 10-12. X. 2016 r. Forum Psychiatrii Środowiskowej w Lublinie. Spotkanie stało się też ważnym ogniwem w przekazie informacji na temat planowanych imprez i uroczystości.

Wobec rychłego zakończenia 5-letniego okresu wykorzystywania mieszkań chronionych, przewidzianego w już nie obowiązującym Rozporządzeniu Prezydenta Miasta Lublin ustalono, iż pierwszoplanowym kryterium decydującym o przedłużeniu okresu 5-letniego powinno być kryterium terapeutyczne: wzgląd na stan zdrowia dotychczasowych mieszkańców mieszkań chronionych. Wobec dotykającej Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Lublin i inne kompetentne instytucje dezorientacji – wypracowanie przez uczestników Porozumienia bliższego stanowiska w tej kwestii nie było możliwe.

W trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono wypracowaniu hasła przewodniego Forum Psychiatrii Środowiskowej. W związku ze zgłoszeniem wielu propozycji tematu Forum (prawa osób chorujących, problem nadziei, tożsamości, osamotnienia osób chorujących, wsparcia kierowanego pod adresem osób chorujących i ich rodzin) zastanawiano się nad ujęciem syntetyzującym odmienne, zawarte w zgłoszonych propozycjach, wątki tematyczne. Zgromadzeni nie podjęli ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia tematu Forum. Z zainteresowaniem spotkała się m.in. propozycja hasła: „Pokonać kryzys psychiczny: osamotnienie – wsparcie – Nadzieja”.

W trakcie spotkania podjęto też decyzję o zainicjowaniu Komitetu Organizacyjnego Forum Psychiatrii Środowiskowej. W skład tego gremium wejdą m.in. przedstawiciele wszystkich działających na rzecz osób chorujących psychicznie, lubelskich organizacji. Aprobatę zebranych zyskała kandydatura prof. Andrzeja Kapusty (UMCS) jako Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

W końcowej części spotkania P. Grażyna Jackowska z UM Lublin poinformowała o zbliżających się Lubelskich Obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa (18. III. 2016, Sala Widowiskowa Teatru im. H. Ch. Andersena przy ul. Dominikańskiej 1) oraz o zaplanowanych na 2. IV. 2016 Lubelskich Dniach Autyzmu, w ramach których m.in. podświetlony zostanie symbolicznie budynek Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym w Lublinie.

Datę kolejnego zebrania LPnRZP ustalono na godz. 13.00 dn. 21. IV. 2016 r.

Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: