BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 luty 2019

Wydatki przeznaczone przez samorządy wojewódzkie i powiatowe na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON w 2018 roku

W ślad za pismami Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 11 lutego 2018 r. znak: DF.WSA.54.2019.w.IWR i znak: DF.WSA.53.2019.w.IWR skierowanymi  do marszałków województw, starostów powiatów i prezydentów miast na prawach powiatu udostępniamy Państwu pliki zawierające struktury wydatków poniesionych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe ze środków PFRON wg algorytmu w ubiegłym roku.

Pliki te są w formacie MS Excel,  obejmują każdy samorząd z osobna oraz zestawienia zbiorcze dla całego kraju. Ponadto w celu łatwiejszej identyfikacji danych dotyczących poszczególnych samorządów, do skoroszytów dołączone zostały arkusze zawierające listy województw i powiatów wraz z ich numerem a ponadto dla powiatów z przyporządkowaniem ich do odpowiedniego województwa.

Nawiązując do wniosków zawartych w ww. pismach Prezesa Zarządu PFRON zachęcamy Państwa do skorzystania z zamieszczonego materiału, który może być pomocny dla Sejmików Województw i Rad Powiatów w podjęciu decyzji o podziale środków Funduszu wg algorytmu na 2019 r.

Dokumenty do pobrania

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: