BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Kwiecień 2013

Szkolenie – Akademia Liderów Obywatelskich – Lublin 2013/2014

Akademia Liderów Obywatelskich w ramach projektu „Akcja – Aktywizacja” proponuje aktywnym mieszkańcom i aktywnym mieszkankom Lublina (m.in. radnym Rad Dzielnic, przedstawicielom organizacji pozarządowych, radnym Rad Duszpasterskich, przedstawicielom grup parafialnych, redaktorom prasy lokalnej etc.) udział w szkoleniach, coachingu, wizycie studyjnej na Litwie oraz realizacji dofinansowywanej w ramach projektu inicjatywy w swojej dzielnicy. Rekrutacja trwa do 22 kwietnia. Decyduje dotychczasowe doświadczenie w działaniach na rzecz swojej dzielnicy oraz KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Do projektu zrekrutowanych zostanie 45 osób z Lublina, które nauczą się bądź udoskonalą umiejętność pracy projektowej – dzięki szkoleniom i coachingowi opracują i zrealizują inicjatywy obywatelskie w swoich dzielnicach, na które otrzymają dofinansowanie w wysokości około 2000 zł.

Program udziału w Projekcie obejmuje:

a) cztery dwudniowe zjazdy szkoleniowe, z czego trzy w Lublinie, jeden na wyjeździe w terminie maj – sierpień 2013. Szkolenia odbywać się będą w piątki w godzinach 16 – 21 oraz w soboty w godzinach 9 – 14.
b) praca z coachem – średnio 20 godzin coachingu na uczestnika, w trakcie którego wypracowana zostanie koncepcja i plan inicjatywy obywatelskiej. Godziny coachingu dostosowane będą do potrzeb Uczestników projektu.
c) wyjazd na Litwę szlakiem litewskich inicjatyw obywatelskich we wrześniu 2013 r. dla 10 najaktywniejszych Uczestników projektu (Komisja powołana z ramienia Fundacji Aktywności Obywatelskiej oceniać będzie aktywność uczestników na podstawie działań zrealizowanych przez nich w okresie maj – sierpień 2013 na rzecz swoich dzielnic oraz na podstawie zaangażowania w działania projektu)
d) zorganizowanie inicjatywy obywatelskiej w swojej dzielnicy, w której weźmie udział minimum 15 mieszkańców dzielnicy; z projektu pokryte zostaną koszty rzeczowe inicjatywy w wysokości do 2000 zł (termin realizacji inicjatywy w okresie miedzy wrześniem 2013 a styczniem 2014, ustalony zostanie z FAO na etapie coachingu)
e) FAO zapewnia opracowanie i wydruk materiałów promujących inicjatywę w ilości średnio 250 ulotek na jedna inicjatywę
f) opis inicjatywy wraz z fotoreportażem umieszczony zostanie w publikacji oraz na stronie www.fao.org.pl
g) udział w seminarium podsumowującym projekt w lutym 2014 r.
h) Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają: materiały szkoleniowe, posiłki w trakcie dni szkoleniowych, bezpłatny egzemplarz publikacji z opisami zrealizowanych inicjatyw, transport i nocleg w trakcie szkolenia wyjazdowego.

Każdy Uczestnik/czka kończący udział w Projekcie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Akademii Liderów Obywatelskich (warunkiem jest 75% frekwencja na zajęciach oraz zrealizowanie inicjatywy obywatelskiej w swojej dzielnicy).

Wszystkie chętne osoby mogą zgłaszać się drogą elektroniczną (e-mail: fundacja-fao@o2.pl), faksem (81 532 25 52), pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji (ul. Dolna 3-go Maja 8/2, 20-079 Lublin).

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na stronie Akademii Liderów Obywatelskich

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: