BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Listopad 2012

Ukonstytuowała się Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Świdniku

Chociaż jest to instytucja nie posiadająca mocnego statusu prawnego  przy dobrej współpracy z samorządem powiatowym może odegrać bardzo ważną rolę w kształtowaniu polityki społecznej powiatu. Podstawowym zadaniem Rady jest omawianie i opiniowanie wszystkich istotnych dla środowiska osób niepełnosprawnych decyzji  podejmowanych przez  władze powiatu, w szczególności dotyczących integracji zawodowej i społecznej aktywności osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. W praktyce jest to udział w podziale i dysponowaniu środkami finansowymi PFRON przekazanymi do dyspozycji PCPR  czy  praca przy konstruowaniu Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim. Jednak rola Rady nie powinna ograniczać się tylko do spraw dotyczących osób niepełnosprawnych. Osoby pracujące w niej powinny wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie również  w kształtowaniu polityki społecznej i w innych obszarach. Ważne byłoby zaangażowanie Rady przy kształtowaniu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych czy rozwijaniu programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Ta aktywność pozwoliłaby ubogacić i usprawnić działania służb społecznych powiatu jednocześnie włączając środowisko osób niepełnosprawnych w szeroką działalność społeczną. Nowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie jej członków,  może być naprawdę poważnym partnerem przy podejmowaniu strategicznych decyzji  przez władzę powiatu i pozytywnie wpływać na losy nie tylko niepełnosprawnych mieszkańców powiatu świdnickiego. W skład rady wchodzą:

Andrzej Kaciuczyk,

Dorota Zdybała,

Elżbieta Krupa,

Monika Madzelan-Kiliszek,

Marta Kozłowska-Uherek.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: