BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Październik 2011

Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje projekt systemowy „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W ramach w/w projektu w roku 2012 planowany jest do zastosowania instrument aktywnej integracji – jako usługa asystenta osoby niepełnosprawnej.

W związku z tym zachęcamy osoby niepełnosprawne  zainteresowane pomocą asystenta o wypełnienie ankiety ( w załączeniu) i przesłanie jej do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
w Lublinie przy ul. Kunickiego 59 w terminie do dnia 08 listopada 2011r.

Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej polegałaby na stałej i doraźnej pomocy w pełnieniu ról społecznych, tj. :

1. Pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach publicznych ( poczta, sklep, służba zdrowia, itp. );

2. Pomoc w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej i rozrywkowej ( muzea,
teatr, kino, basen, mecz, koncert, itp. );

3. Pomoc w dojazdach do miejsc: rehabilitacji, nauki, pracy, itp.;

4. Pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami wsparcia i organizacjami pozarządowymi;

5.Pomoc w miejscu realizacji różnych form aktywności społecznej ( np. pobierania nauki, itp.);

Z usług asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu systemowego MOPR mogą skorzystać :

osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Miasta Lublin:

– bezrobotne i/lub

– nieaktywne zawodowo

– zatrudnione

zagrożone wykluczeniem społecznym, które są jednocześnie osobami w wieku
aktywności zawodowej (15 – 64 lata) oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.).

Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin
ds. Osób Niepełnosprawnych
Joanna Olszewska

Ankieta na temat asystenta osoby niepełnosprawnej do pobrania:      Ankieta-as.os.niep.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: