BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 październik 2016

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – spotkanie informacyjne

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. (Jan Paweł II)

W dniu 10.10.2016 r. w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjne odnośnie projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania zostały omówione poniższe zagadnienia:

 1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
 2. Informacje o Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło;
 3. Ogólne informacje o projekcie;
 4. Opis każdego etapu projektu;
 5. Praca indywidualna i indywidualne konsultacje nad wnioskami i pomysłami wnioskodawców.

Zdjęcie

Wnioski o finansowanie testowania innowacji społecznych mogą składać osoby (osoby fizyczne, grupy nieformalne) lub podmioty (stowarzyszenia, fundacje, etc.) mające pomysł na innowację społeczną w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności odpowiadające na poniższe zagadnienia:

  • Potrzeba wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji.
  • Usługi opiekuńczo-asystenckie w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczenia
   w instytucjonalnych formach opieki, np. DPS).
  • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życie społecznego i obywatelskiego.

Schemat

Podczas spotkania została omówiona procedura składania wniosków i wnioski o finansowanie testowania innowacji społecznej dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych. Na każdym etapie potencjalny grantobiorca ma zapewnione wsparcie, które może uzyskać podczas spotkania informacyjnego, konsultacji indywidualnych oraz konsultacji on-line (innowacje@psoni.org.pl) oraz infolinię  telefoniczną – 22 848 03 44.

Etapy otwartego konkursu ofert „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”:

 1. Ogłoszenie konkursu na innowacje społeczne – składania wniosków o dofinansowanie: wrzesień – listopad 2016;
 2. Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. Wybór 44 innowacji: grudzień 2016- luty 2017;
 3. Opracowanie i rozwinięcie pomysłu innowacyjnego – 44 innowacje: luty kwiecień 2017;
 4. Zawarcie umów z grantobiorcami – minimum 35 grantobiorców otrzymuje środki na testowanie innowacji społecznych: kwiecień 2017;
 5. Testowanie innowacji społecznych poprzez minimum 35 grantobiorców: od maja do października 2017;
 6. Ewaluacja innowacji społecznych – od listopada 2017;
 7. Opracowanie ostatecznej wersji przetestowanych 7 innowacji społecznych gotowych do upowszechnienia na szeroką skalę wraz z instrukcją wdrożeniową: do stycznia 2018;
 8. upowszechnienie siedmiu wybranych innowacji społecznych oraz włączenie tych innowacji do polityki i szerokiej praktyki: luty – maj 2018.

Schemat

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z kartą oceny formalnej oraz kartami ocen merytorycznych. Kryteria formalne mają za zadanie wstępne sprawdzenie poprawności innowacji społecznej oraz weryfikację potencjalnych grantobiorców. Oceny dokonuje dwóch niezależnych członków komisji. Mogą oni wezwać do uzupełnienia braków formalnych. Pozytywna ocena formalna skutkuje skierowaniem wniosku do oceny merytorycznej.

W pierwszym etapie oceny merytorycznej brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • kryterium rzeczywistych potrzeb;
 • kryterium relacji pomysł-możliwość wdrożenia;
 • kryterium efektywności wykorzystywanych zasobów;
 • kryterium potencjału do działania;
 • kryterium nowatorstwa.

Powyższe kryteria będą punktowane w skali 0-10 przez dwóch niezależnych członków komisji. Gdy wniosek otrzyma minimum 75 punktów (na 100 punktów)jest kierowany do drugiego etapu oceny merytorycznej.

Ocena w II etapie zostanie przeprowadzona w toku bezpośrednich spotkań potencjalnych grantobiorców z członkami komisji oceniającej. Każdy będzie musiał przedstawić krótką 15-minutową prezentację swoich pomysłów na innowacje społeczne oraz prezentacje swoich organizacji i dotychczasowych działań. W tym etapie brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • kryterium potencjału do działania;
 • kryterium potencjału do włączenia;
 • kryterium potencjału do upowszechnienia.

Zdjęcie

Dla wybranych 44 granotobiorców operator {PSONI) przewidział wsparcie doradcze i eksperckie. Wsparcie to ma charakter obligatoryjny i ma celu:

 • przygotowanie pomysłów do wdrożenia na innowację społeczne do wdrożenia;
 • określenie wskaźników testowania innowacji i ich mierników, na podstawie których będzie dokonywanie rozliczenia grantów;
 • weryfikację racjonalności i efektywności kosztów przedstawianych pomysłów..

Wsparcie odbywać się będzie w następujących aspektach:

 1. seminarium wdrożeniowe (4 seminaria w 4 makroregionach);
 2. konsultacje eksperckie (7 godzin: prawne, finansowe, organizacyjne, itp.);
 3. Coaching (2 sesje po 2 godziny);
 4. opracowanie planu zaangażowania grup docelowych i intersariuszy
  w testowanie;
 5. wsparcie w opracowaniu innowacji społecznej (5h. Dla każdego podmiotu).

W wyniku udzielonego wsparcia doradczego i eksperckiego zostanie opracowana „specyfikacja innowacji społecznej”, która jest kluczowym dokumentem opisującym:

 • opis koncepcji innowacji społecznej,
 • proces testowania innowacji społecznej – przebieg zaplanowanych działań oraz czas ich wykonywania (maks. 6 m-cy),
 • koszty testowania innowacji społecznej, (maks. 60 tyś. zł),
 • wskaźniki, na bazie których następowało będzie rozliczenie innowacji społecznej,
 • zaangażowanie interesariuszy i środowiska lokalnego w testowanie innowacji społecznej (empowerment),
 • analizę ryzyka procesu testowania,
 • zasoby grantobiorcy, które zaangażowane zostaną w testowanie,
 • wymogi prawne i organizacyjne, które uwzględnione w toku testowania innowacji społecznej.

O czym warto pamiętać składając wniosek o dofinansowanie innowacji społecznej:

 1. Równość szans kobiet i mężczyzn – warto uwzględnić różną sytuację kobiet i mężczyzn;
 2. Dostępność informacji o innowacji społecznej, dostępność samej innowacji dla osób niepełnosprawnych (prawo do uczestniczenia i korzystania);
 3. Przy opisie problemu nie należy posługiwać się dużą ilością danych statystycznych dotyczących problemu;
 4. Opis problemu powinien być dostosowany do skali i specyfiki innowacji. Nie należy opisywać wszystkich problemów osób niepełnosprawnych, ich otoczenia;
 5. Ważniejszy jest ciekawy pomysł na innowację społeczną niż „dobrze wypełniony technicznie” wniosek;
 6. Warto się zastanowić nad pomysłem na działania, a nie od razu przystępować do pisania wniosku.

                                                                                                          Eliza Cyfra

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: