BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 styczeń 2018

Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY

Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY zaprasza wszystkich zainteresowanych na Zwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ, które odbędzie się dnia 16. II. 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, mieszczącej się w Ośrodku Wsparcia „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie.

Powodem zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LSJ jest upływ 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków obradować będzie według następującego porządku:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i odczytanie porządku obrad.
2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków LSJ.
3. Wybór prowadzącego Walne Zebranie Członków LSJ, protokolanta, ewentualnie komisji skrutacyjnej.
4. Głosowanie w sprawie nadania godności członka honorowego dr Arturowi Kochańskiemu.
5. Odczytanie Sprawozdania z działalności Zarządu LSJ za okres 10. II. 2014 – 16 . II. 2018 r.
6. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli działalności finansowej LSJ za
okres 10. II. 2014 – 16. II. 2018 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi LSJ.
7. Uchwalenie budżetu LSJ za okres 10. II. 2014 – 16. II. 2018 r.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LSJ.
9. Głosowanie w sprawie wyboru Zarządu LSJ.
10. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LSJ.
11. Dyskusja w sprawie określenia głównych kierunków działań stowarzyszenia oraz ewentualnych zmian w statucie (ewentualnie przyjęcie uchwał).
12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Niniejsze Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz praw i interesów osób chorujących psychicznie w ramach Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY. Udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków LSJ będzie wyrazem zrozumienia celów przyświecających naszemu Stowarzyszeniu oraz przyjęcia współodpowiedzialności za solidarną ich realizację. Zebranie, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy, będzie też dobrą okazją do wywiązania się ze statutowego obowiązku wpłaty składek członkowskich na rzecz LSJ.

W rozpoczętym Nowym Roku życzymy Państwu optymizmu oraz satysfakcji z owoców podejmowanej na rzecz środowiska osób chorujących psychicznie działalności.

 

Za Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY:

Zygmunt Marek Miszczak Prezes

Grzegorz Kowalczuk Skarbnik Zarządu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: