BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Czerwiec 2020

Wiekowi=Przebojowi! wspominają

„Wiekowi = Przebojowi!” to projekt zrealizowany przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020.

Koordynatorką projektu „Wiekowi = Przebojowi! była Maria Lisek-Zięba.

W projekcie zaangażowani byli różni specjaliści, świadczący usługi dla osób w wieku 60+. Cel projektu to wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego, zachęcenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, zwiększenie aktywności seniorów oraz poprawa jakości ich życia został zrealizowany.

W projekcie wzięło udział 30 seniorów z terenu gminy Cyców, realizacja projektu od września 2018 r. do maja 2019 r. W czasie realizacji seniorzy zdobywali wiedzę poprzez różnego rodzaju zajęcia.

Jakże miłym było spotkanie w dniu 26 czerwca 2020 roku z seniorami, uczestnikami projektu.

W spotkaniu uczestniczyli:

-Prezes Fundacji na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” Piotr Nakonieczny

-Dyrektor biura fundacji

-Stanisław Jamiński –prezes Związku Emerytów Inwalidów i Rencistów Oddział w Cycowie.

-Marta Dyszewska – wice wójt Gminy Cyców.

-Przedstawiciel Partnera projektu z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej  Maria Lisek-Zięba (koordynator projektu) 

-Uczestnicy projektu

Spotkanie po ponad roku od realizacji projektu to czas wspomnień podsumowania a także dyskusja nad potrzebami osób starszych. Podczas spotkania przeprowadzona została ankieta – diagnoza potrzeb osób starszych.

Prezes Fundacji na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” Piotr Nakonieczny podziękował uczestnikom projektu za udział i przekazał na ręce prezesa Związku Emerytów  Stanisława Jamińskiego laptopa i drukarkę dla potrzeb związku.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

a) aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne;

b) stacjonarne: doradcze, edukacyjne – obsługa komputera, terapeutyczne, prozdrowotne;

c) wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe;

d) zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrony;

e) panel profilaktyki zdrowotnej – fizjoterapia, masaż, lekarz;

f) wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające;

g) gimnastyka, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

Grupa na zajęciach tanecznych

Samoobrona

Pani wice wójt podziękowała prezesowi fundacji oraz koordynator za realizację projektu w Gminie Cyców a uczestnikom pogratulowała nabytych umiejętności i wykonanych prac w czasie zajęć.

Zajęcia plastyczne

Jesteśmy dumni, że mogliśmy realizować projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020.

Dziękuję Piotrowi Nakoniecznemu z Fundacji „Bonum Vitae”, że to nas wybrał na partnera projektu. Dzięki uczestnictwu, zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Praca z trenerami projektu, uczestnikami i obsługą administracyjną była wielką przyjemnością.

Żaden człowiek nie jest w stanie przejść przez życie samotnie. Czasami na naszej ścieżce pojawi się przeszkoda, której nie jesteśmy w stanie pokonać własnymi siłami. W takiej sytuacji zbawienna może okazać się zewnętrzna pomoc. Współpraca jest jednym z zachowań, które doprowadziły do ewolucyjnego sukcesu naszego gatunku.

Dziękuję

 M.Lisek-Zięba

Więcej o działalności stowarzyszenia na stronie www.kolowlecznej.blogspot.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: