BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Listopad 2011

Wieści z Ratusza

Dnia 20 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Miasta Lublin.

Poruszono wiele projektów m.in. dotyczących osób z niepełnosprawnościami:

1. W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Projekt ten został rozpatrzony pozytywnie.
Wprowadzono zerową stawkę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają kartę parkingową, a także dla  pojazdów trwale oznakowanych, przewożących takie osoby.

2. W sprawie zmiany nazwy Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Lublinie przy ul. Ametystowej 22.

Projekt został rozpatrzony pozytywnie.
Domowi Pomocy Społecznej, z siedzibą w Lublinie przy ul. Ametystowej 22, nadano imię Błogosławionego Jana Pawła II.

3. W sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Projekt został rozpatrzony pozytywnie.

4. W sprawie zmiany uchwały nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt został rozpatrzony pozytywnie.

Więcej informacji na stronie: www.bip.lublin.eu.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: