BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 styczeń 2019

Wojewódzki Integracyjny Konkurs Plastyczny pn. „Nadwieprzańskie koloryty – pejzaż z wierzbą”

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie organizuje Wojewódzki Integracyjny Konkurs Plastyczny pn. „Nadwieprzańskie koloryty – pejzaż z wierzbą”. Wydarzeniu patronuje Marszałek Województwa Lubelskiego.

Termin nadsyłania prac to 11 lutego 2019 r.

Nadwieprzanskie koloryty

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Regulamin Konkursu Nadwieprzańskiego

1. Konkurs odbywa się z udziałem osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego.

2. W konkursie udział brać mogą uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawni uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych itd.; przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz osoby indywidualne.

3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

• I grupa – dzieci przedszkolne

• II grupa – uczniowie nauczania wczesnoszkolnego

• III grupa – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum

• IV grupa – uczniowie szkół średnich

• V grupa – dorosłe osoby niepełnosprawne, amatorsko zajmujące się twórczością plastyczną

 Prace konkursowe

1. Do Konkursu można zgłaszać prace związane z tematyką konkursu, przedstawiające nadwieprzański pejzaż .

2. Do konkursu zgłoszone mogą być tylko i wyłącznie prace indywidualnych autorów.

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice min. malarstwo, rysunek, grafika, witraż,

5. Minimalny format prac A4, maksymalny B1 (70×100 cm).

6. Każda praca w każdej z kategorii powinna być oznaczona w następujący sposób:

• na odwrocie/ spodzie pracy powinna być trwale zamieszczona drukowana informacja zawierająca następujące dane: tytuł pracy, wiek/klasa, imię i nazwisko uczestnika/ zał. nr 1 Metryczka do oznaczenia prac.

7. Do pracy należy załączyć:

• kartę zgłoszenia zawierającą: tytuł pracy, kategorię, imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, dane kontaktowe, imię i nazwisko opiekuna, wychowawcy, terapeuty (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne), / zał. nr 2 Karta zgłoszenia

• oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów tj. zgodę na prezentację pracy na wystawach i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej zdjęć w materiałach wydawanych przez GOK w Milejowie i organizatorów ewentualnych wystaw oraz na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych)/ zał. nr 2

• oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych)/ zał. nr 2 oraz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku.

Prace nie spełniające tych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze względu na braki formalne.

Termin i miejsce składania prac

1. Prace składać można osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty.

2. Prace składać można do 11 lutego 2019 r. (w przypadku prac nadesłanych liczy się data stempla pocztowego).

3. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, 21-020 Milejów, ul. Fabryczna 1, z dopiskiem “Nadwieprzańskie koloryty”.

4. Uczestnik przesyła prace na własny koszt.

 Ocena prac

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wyboru nagrodzonych oraz puli prac wyróżnionych. O ekspozycji prac nienagrodzonych i niewyróżnionych decyduje Komisja Konkursowa.

Nagrody konkursowe

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody wręczone zostaną podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Galerii ŚWIETLIK w GOK w Milejowie 1 marca 2019 roku o godz. 11.00 lub przekazane zostaną laureatom drogą pocztową.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej www.gok-milejow.pl a laureaci i wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie oraz mailowo.

Koordynator konkursu: Dominika Kornecka, 81 7572032.

Źródło: www.gok-milejow.pl

Regulamin Konkursu Nadwieprzańskiego-1

Regulamin Konkursu Nadwieprzańskiego-2

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: