BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wsparcie dla Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie lubelskim

Wsparcie dla Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie lubelskim.

Na podstawie dodanego art. 15a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

 

Pokaż zdjęcie: Wsparcie dla ZAZ

Rekompensata wypłacana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca będący Zakładem Aktywności Zawodowej w celu uzyskania rekompensaty składa wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę ZAZ oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek o rekompensatę powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę,

2) wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o rekompensatę,

3) określenie wysokości wynagrodzeń podlegających rekompensacie.

 Do wniosku o rekompensatę dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy,

2) zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał roku poprzedniego,

3) kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19- wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rekompensata wypłacana będzie w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę.

Województwie Lubelskim obecnie funkcjonuje 8 Zakładów Aktywności Zawodowej. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o rekompensatę pod nr telefonu 81 466 76 18.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: