BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Luty 2013

Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Polski Związek Niewidomych rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu  “Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”. Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, niewidomych i słabowidzących, ale także ich najbliższego otoczenie, oferując różne rodzaje wsparcia. Ma na celu aktywizację zawodową 300 niepełnosprawnych oraz udzielenie kompleksowego wsparcia 300 osobom z ich najbliższego otoczenia.

Projekt jest realizowany we współpracy z PFRON i współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter ogólnopolski.

 

Korzyści z udziału w projekcie to:
Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie:

 • wykonanie diagnozy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych,
 • grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
 • wsparcie tyflologiczne,
 • zaopatrzenie w drobny sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe oraz opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, którego wytyczne mogą umożliwić niżej wymienione rodzaje wsparcia:- konsultacje indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych,
  – udział w warsztatach aktywizacji zawodowej,
  – wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych i konsultacje medyczne),
  – udział w warsztatach z przedsiębiorczości (nauka własnej działalności gospodarczej),
  – skorzystanie z indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego,
  – praktyczną naukę zawodu,
  – podjęcie nauki,
  – odbycie staży rehabilitacyjnych (staże zawodowe u pracodawcy),
  – podjęcie pracy zawodowej.

 

Ponadto ON z ZUG ze względu na aktywności, w których będzie uczestniczył może nabyć wiedzę jak stworzyć profesjonalne portfolio, odnaleźć się na rynku pracy czy jak założyć własną firmę.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych z ZUG będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia tyflologicznego oraz grupowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologiczno-tyflologicznych (jak współpracować i pomagać ON z ZUG), społeczno-tyflologicznych (nakierowanych na rozwój osobisty osób z otoczenia) oraz indywidualnym wsparciu psychologicznym.

Więcej informacji dotyczących projektu na stronie Wsparcie Osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie  

Osoby, które chcą wziąć udział w Projekcie mogą przesyłać wstępne zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, wiek, nazwę schorzenia, adres i telefon pod adres: afabisiak@pzn.org.pl
lub zgłaszać się telefonicznie 22 635 52 84.

 

Paulina Skiba

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

tel. 22 635 52 84
pskiba@pzn.org.pl
www.pzn.org.pl/onzug

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: