BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Wrzesień 2011

Wymiar niepełnosprawności

 Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w ramach zadania zleconego przez Prezydenta Miasta Lublin zorganizowało w dniu 29 września 2011r. konferencję nt. przyczyn, zapobiegania i skutków niepełnosprawności pt. „Wymiar niepełnosprawności”.

Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat przyczyn powstawania niepełnosprawności, jej różnorodności oraz stopnia dysfunkcji, a także metod zapobiegania. Szczególnie zasadne jest, żeby taką wiedzą dysponowały osoby pracujące lub mające pracować w służbach socjalnych i publicznych, które w swym działaniu bezpośrednio mają do czynienia z różnymi ludzkimi problemami.

Najliczniejszą grupę słuchaczy konferencji stanowili pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Uczestniczyli w niej również pracownicy ośrodków wsparcia i Domów Pomocy Społecznej miasta Lublin. Prelegentami były osoby współpracujące ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, często sami dotknięci niepełnosprawnością. Prezentacje wygłosili przedstawiciele następujących organizacji – Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na NTM UroConti, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Doświadczalna”, Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie.

Słuchacze wykazali bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami i aktywnie uczestniczyli w dyskusji, która towarzyszyła wszystkim wystąpieniom. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na wzrost świadomości uczestników konferencji, a także na efektywność wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków.

Anna Szmidt

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: