BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 kwiecień 2016

XI edycja konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin ogłasza XI. edycję Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin.
Konkurs jest rozstrzygany w trzech kategoriach:
kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych;
kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina;
kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura (sekretariat, pok. 110, w godz. 7:30-15:30) w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 roku.

O zachowaniu terminu, o którym mowa wyżej, decyduje data wpływu do Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin lub data stempla pocztowego.
Jednocześnie prosimy o dostarczanie zgłoszeń kandydatur w Konkursie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin” z równoczesnym podaniem na kopercie danych osobowych nadawcy zgłoszenia.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=261414

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Lublin
ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 81 466 20 68 fax 81 466 20 67

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: