BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Lipiec 2018

XIII edycja Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin ogłasza XIII edycję Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin.

Konkurs jest rozstrzygany w trzech kategoriach:

•  kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych;
• kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina;
•  kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura (sekretariat, pok. 106, w godz. 7:30-15:30) w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku.

O zachowaniu terminu, o którym mowa wyżej, decyduje data wpływu do Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin lub data stempla pocztowego.

Jednocześnie prosimy o dostarczanie zgłoszeń kandydatur w Konkursie wraz z dołączoną i podpisaną klauzulą informacyjną na temat uprawnień wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin” z równoczesnym podaniem na kopercie danych osobowych nadawcy zgłoszenia.

Więcej informacji oraz załączniki: www.lublin.eu

Anna Kocot
Urząd Miasta Lublin
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
tel. 81 466 20 66

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: