BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Lipiec 2019

XIV edycja konkursu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Lublin ogłasza XIV edycję Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji /organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością na terenie miasta Lublin.

Konkurs jest rozstrzygany w trzech kategoriach:

kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób z niepełnosprawnościami;

kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami;

kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału (sekretariat, pok. 106, w godz. 7:30-15:30) w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

O zachowaniu terminu, o którym mowa wyżej, decyduje data wpływu do Wydziału do spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin lub data stempla pocztowego.

Jednocześnie prosimy o dostarczanie zgłoszeń kandydatur w Konkursie wraz z dołączoną i podpisaną przez osobę zgłoszoną klauzulą informacyjną na temat uprawnień wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin” z równoczesnym podaniem na kopercie danych osobowych nadawcy zgłoszenia.

Regulamin

Zarządzenie

Klauzula informacyjna

Źródło: lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: