BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie „Cel: aktywni”

Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c. zaprasza do udziału w projekcie, dofinansowanym ze środków EFS: „Cel: aktywni”

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,24M), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem / osób zagrożonych ubóstwem / wykluczeniem społecznym), które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:
–    30 osób biernych zawodowo (18K, 12M);
–    30 osób bezrobotnych – (18K, 12M) zagrożonych wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
–    Minimum 25% osób o niskich kwalifikacjach;
–    Minimum 55% osób z terenów wiejskich;
–    Minimum 50%  osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
1.    Indywidualna Ścieżka Reintegracji
2.    Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
3.    Szkolenia zawodowe
4.    Indywidualne Pośrednictwo Pracy
5.    Staż zawodowy- 3 miesięczny
Ponadto Uczestnikom zapewniamy:
–    Profesjonalną kadrę wykładowców,
–    Materiały szkoleniowe,
–    Zaświadczenia/Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
–    Catering podczas szkoleń,
–    Stypendium szkoleniowe,
–    Stypendium stażowe,
–    Zwrot kosztów dojazdu

Plakat promujący wydarzenie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://cel-aktywni.icr-innowacje.eu/

Biuro projektu:
ul. R. Traugutta 11
20-454 Lublin
tel. 503 158 042
e-mail: cel-aktywni@icr-innowacje.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: