BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Marzec 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/S-D/2014/LFOON-SW dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej i doradczej

ZAPYTANIE OFERTOWE  1/2014/LFOON-SW dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej i doradczej.  

W związku z realizacją projektu „Łamanie barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć – Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012 – 2013 w ramach priorytetu 3  Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych działanie 3.1 Rozwój regionalnych I lokalnych możliwości współpracy trans granicznej IPBU.03.01.00-06-655/11-00″ przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zapraszamy do składania ofert dotyczących stanowisk:

  1. Trener W/L Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i liderów organizacji celem, którego jest poszukiwanie wspólnych możliwości łagodzenia problemów Osób Niepełnosprawnych w obszarze trans granicznym 16 godzin wg. autorskiego programu
  2. Trener P/O prowadzenia cyklu interaktywnych internetowych e-learingowych szkoleń dla pracowników instytucji otoczenia osób niepełnosprawnych i osób pracujących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji i podejmowania aktywności społeczno-zawodowej 2 szklenia x 4 godziny wg. autorskiego programu
  3. Trener IT/G prowadzenia szkoleń informatycznych z elementami grafiki użytkowej oraz warsztatami praktycznymi dla Osób Niepełnosprawnych z obszaru trans granicznym 80 godzin wg. autorskiego programu
  4. Moderator W/S przeprowadzenie 3 wizyt studyjnych dla 60 uczestników obszaru trans granicznego, celem których jest poszukiwanie wspólnych możliwości łagodzenia problemu przy wykorzystaniu dorobku, doświadczeń, wiedzy, zasobów, wymiana i wykorzystywanie dobrych praktyk, wzajemne ubogacanie się Partnerów 3 wizyty x 8 godzin wg. Autorskiej koncepcji moderowania spotkań.
  5. Psycholog –wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów praktycznych dla Osób Niepełnosprawnych z obszaru trans granicznym 20 godzin wg. Indywidualnych potrzeb
  6. Psycholog P/ID- prowadzenie wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów wg. Indywidualnych potrzeb umowa zlecenie do 31.12.2014
  7. Doradca zawodowy Z/ID – prowadzenie doradztwa zawodowo-prawnego dla osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów wg. indywidualnych potrzeb umowa zlecenie do 31.12.2014
  8. Doradca socjalno-środowiskowy S/ID prowadzenie doradztwa socjalno-środowiskowego dla osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów wg. indywidualnych potrzeb umowa zlecenie do 31.12.2014
  9. Koordynator sieci punktów informacyjno-doradczych –nadzór nad funkcjonowaniem sieci punktów Lublin-Włodawa-Zamość

Zamówienie usługi będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych –Sejmik Wojewódzki
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068  Lublin, KRS 0000012639

Kontakt w sprawie zapytania: lfoon.lublin@gmail.com

2. Wymagania wobec Oferentów:

– wykształcenie wyższe w zakresie zgodnym ze stanowiskiem lub pokrewnym,

– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/doradztwa w przedmiotowym zakresie współpracy NGO i Instytucji otoczenia osób niepełnosprawnych

-umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, sumienność.

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży: list motywacyjny, CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy podać cenę brutto za 1 godz. szkolenia/doradztwa.

3. Kryteria wyboru: kwalifikacje i doświadczenie 45%, cena 55%

4. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert

Wymagane dokumenty można przesłać:

– drogą elektroniczną na adres: lfoon.lublin@gmail.com

– złożyć osobiście,

– pocztą na adres zamawiającego: LFOON-SW, 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 z dopiskiem oferta pracy

do dnia 10 marca 2014 r. do godziny 15.00

W przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana i opieczętowana, a następnie przesłana w formie skanu.

5. Informacje dodatkowe:

Ocena wyboru personelu dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.

Dokumenty aplikacyjne, w których nie zostanie podana cena brutto za godz. szkolenia nie będą rozpatrywane.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie.

Zamawiający nie zwraca Oferentowi kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego, z wybranym wykonawcą.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują żadnych zobowiązań wobec Stron.

Załacznik do zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załacznik-do-zapytania-ofertowego-sprzątaczka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW