BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 kwiecień 2015

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 i ogłosił konsultacje społeczne tego dokumentu

9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (SZOOP). Tzw. uszczegółowienie programu w detalach opisuje obszary i dziedziny, w których będą ogłaszane unijne konkursy z nowego RPO. Wraz z akceptacją dokumentu rozpoczęły się jego konsultacje społeczne.

Uszczegółowienie uzupełnia zapisy nowego RPO, przyjętego 12 lutego 2015 roku przez Komisję Europejską. – Zawarte w SZOOP informacje umożliwią prawidłowe przygotowanie projektów i wniosków o ich dofinansowanie – podkreśla Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Od 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu.

Uwagi, opinie oraz propozycje zmian zapisów do projektu SZOOP należy przesyłać do 27 kwietnia br. wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag (do pobrania poniżej) na adres: konsultacje_szoop@lubelskie.pl.

UWAGA! Uwagi, które pozostają w sprzeczności z treścią zapisów RPO WL 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską oraz Zarząd Województwa Lubelskiego, nie będą rozpatrywane.

Źródło: Program Regionalny

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: