BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Styczeń 2012

Zgłoszenie kandydata na I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

Zapraszamy wszystkie organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Lublin, do udziału w I Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin oraz zgłaszania osób kandydujących do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

data: 28 stycznia 2012 r. (sobota)
miejsce: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, nowa aula, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

1. Zgłoszenie organizacji na I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

Aby zgłosić oficjalnie organizacje na Kongres proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia organizacji na I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin.

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego dokumentu lub kopii ww. dokumentów potwierdzonego za zgodność z oryginałem należy dostarczyć do Urzędu Miasta Lublin w jeden z wymienionych sposobów:
a) złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin, w terminie od 2.I.2012 r. (poniedziałek) do 13.I.2012 r. (piątek).
Godziny pracy Biura Obsługi Mieszkańców: poniedziałek – wtorek: 7:30 – 17:00; środa – piątek: 7:30 –15:30;
b) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta, referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin do dnia 14.I.2012 r. (sobota). O przyjęciu formularza decyduje data stempla pocztowego. 
Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem jak wypełnić formularz zgłoszenia organizacji na I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin.

2. Zgłoszenie osoby na I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin 

Aby zgłosić się jako osoba fizyczna na Kongres, nie reprezentująca oficjalnie żadnej organizacji (bez prawa głosu w głosowaniu), proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia osoby.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: ngo@lublin.eu do dnia 22 stycznia 2012 r. W przypadku tego zgłoszenia nie ma potrzeby drukowania i przynoszenia formularza do Urzędu Miasta Lublin.

3. Zgłoszenie kandydata bądź kandydatki do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Każda organizacja, która zgłosiła swój udział w Kongresie, ma prawo do zgłoszenia 1 osoby jako kandydata bądź kandydatki do Rady. Aby zgłosić ww. osobę należy wypełnić formularz zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin należy dostarczyć do Urzędu Miasta Lublin w jeden z wymienionych sposobów:
a) złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin, w terminie od 2.I.2012 r. (poniedziałek) do 13.I.2012 r. (piątek). Godziny pracy Biura Obsługi Mieszkańców: poniedziałek – wtorek: 7:30 – 17:00; środa – piątek: 7:30 – 15:30;
b) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta, referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin do dnia 14.I.2012 r. (sobota). O przyjęciu formularza decyduje data stempla pocztowego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem jak wypełnić formularz zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Szczegółowych informacji udziela: Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta, referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel: 81 466 19 54, e-mail: ngo@lublin.eu.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty można pobrać także w referacie ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miasta Lublin, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, pok. 15. 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania oraz kontaktu osobistego z pracownikami referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Piotr Choroś

kierownik
referatu ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi
Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel.: 81 466 19 54
tel. kom.: 608 016 611
fax: 81 466 20 01
www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: