BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Czerwiec 2014

„Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego”

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii – Lider projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o. – Partner projektu wspólnie realizują projekt pt. „Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

 

Projekt skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych województwo lubelskie w wieku 18-30 lat z co najmniej wykształceniem średnim.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem:

1. Analiza Predyspozycji Zawodowych – 1 godzina/Uczestnika

 

2. Indywidualny Plan Działania – 4 godziny/Uczestnika

 

3. Szkolenie zawodowe:

a) Doradca ds. ekologii – 120 godzin

b) Doradca ds. efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwach – 96 godzin

c) Pracownik biurowy z kompetencjami ekologicznymi – 96 godzin

d)Specjalista ds. marketingu ekologicznego – 96 godzin

 

4. 6 miesięczny płatny staż dla każdego Uczestnika projektu

 

5. Poradnictwo zawodowe – 4 godziny/Uczestnika

 

Uczestnikom zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– materiały dydaktyczne

– wyżywienie podczas szkoleń

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i miejsce odbywania stażu

– refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi i/lun dziećmi do 7 roku życia

– badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

 

Zgłoszenia można składać na spotkaniach rekrutacyjnych – REKRUTER PRZYJEDZIE BEZPOŚREDNIO DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH udziałem w projekcie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

pod nr telefonu 600 901 290

e-mail: p.czerwinski@siecinnowacji.org

 

Przemysław Czerwiński
Kierownik projektu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: