BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Marzec 2012

Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa

We wtorek 7 marca 2012 roku miała miejsce międzynarodowa konferencja „Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane”, zorganizowana wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce.

Zebranych tłumnie gości  przywitali wspólnie Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną Komorowską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele ministerstw, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich struktur samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych państwa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowała Edyta Długosz-Mazur. Program spotkania był niezwykle różnorodny. Panel otwierający prowadzony był przez redaktora Piotra Kraśko z udziałem:

 • Ireny Wóycickiej – Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
 • Władysław Kosiniaka-Kamysza –Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Bartosza Arłukowicza –  Ministra Zdrowia oraz
 • Jacka Foksa– Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wydaje się, że problematyka starzenia sie społeczeństwa jest tak ważnym tematem, że wymaga zaangażowania kilku ministerstw, a rezultatem debaty była deklaracja współpracy wielosektorowej na rzecz osób starszych. W ramach panelu zagranicznego wysłuchaliśmy interesujących wystąpienia pani Lenii Samuel, doradcy (Hors Classe Adviser) w  Dyrekcji Generalnej Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, która omówiła problematykę starzenia sie Europy. Następnie na temat zmiana demograficznych w kontekście krótkoterminowych i długoterminowych wyzwań dla rynku pracy mówiła Anne Sonnet, ekonomista, Wydział ds. analiz i polityki zatrudnienia, Dyrekcja ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, OECD. Ostatnim tematem w tym panelu był temat  aktywnego starzenia się poza pracą zarobkową – udział osób starszych w gospodarce oraz na rzecz społeczeństwa poza formalnym rynkiem pracy referowany przez panią Eszter Zólyomi, analityka oraz koordynatora projektu Mainstreaming Ageing: Indicators to Monitor Implementation oraz Katrin Gasior, analityka z Europejskiego Centrum ds. polityki i badań nad sytuacją społeczną (afiliowane przy ONZ). Ten temat wzbudził wiele pytań i wzniecił bardzo ożywiona dyskusję, poparta polskimi przykładami dobrych praktyk w działaniach seniorów i na rzecz seniorów. Po przerwie lunchowej odbyły sie trzy równoległe panele tematyczne:

1. Panel dyskusyjny: WYZWANIA DLA RYNKU PRACY – wprowadzenie i moderowanie panelu –

prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki

Paneliści:

 • dr Maciej Bukowski, Instytut Badań Strukturalnych
 • dr Elwira Gross-Gołacka, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS
 • Adam Jasser, Podsekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Bogdan Grzybowski, OPZZ
 • prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy
 • Małgorzata Rusewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, PKPP Lewiatan
 • Tomasz Schimanek, Akademia Filantropii

 2. Panel dyskusyjny: WYZWANIA DLA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – wprowadzenie i moderowanie panelu – prof. nadzw. dr Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych

Paneliści:

 • Mieczysław Augustyn, Senator RP
 • prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Badań Edukacyjnych, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Zofia Czepulis-Rutkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Przedstawiciel MPiPS
 • prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. UW dr hab. Gertruda Uścińska, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

3. Panel dyskusyjny: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – wprowadzenie i moderowanie panelu – dr Marek Rymsza, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

 • Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS
 • prof. UW dr hab. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • prof. UW, dr hab. Janusz Czapiński, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Szpunar, Prezes Zarządu Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Klaus Haberkern, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Zurychu .

Wspólnym wnioskiem podkreślanym we wszystkich wnioskach konkludujących poszczególne panele był fakt, że starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem pozytywnym, należy się  tylko do niego odpowiednio przygotować stwarzając warunki do godnego starzenia sie seniorów, zarówno pełnosprawnych jaki  i niepełnosprawnych. Obecny rok 2012 ogłoszony Rokiem Aktywnego Starzenia się jest dopiero początkiem w długiej dyskusji, która będzie się toczyła w najbliższych latach w Europie i Polsce na ten temat.

Edyta Długosz-Mazur

Zdjęcie pochodzi ze strony MPIPS

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: