BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Marzec 2012

Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

Chciałbym w ogromnym skrócie przybliżyć temat niepłacenia abonamentu radiowo – telewizyjnego. Nie wszyscy wiedzą, że takie prawo uzyskuje się dopiero po załatwieniu formalności na poczcie. Samo posiadanie uprawnień do zwolnienia z opłat abonamentowych, nie wystarcza.

Aby uzyskać prawo do uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych za odbiorniki radiowe i telewizyjne należy udać się do urzędu pocztowego  przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do zwolnień, wypełnić FORMULARZ  ZWOLNIENIA Z OPŁAT.

Zwolnienie z opłat abonamentowych nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniliśmy tych formalności.

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne m u s z ą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia. Podstawa prawna art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.)

 Zwolnienia przysługują osobom: 

  • 1.  zaliczanym do I grupy inwalidzkiej
  • 2. całkowicie niezdolnym do pracy
  • 3. ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 4. trwale lub okresowo całkowicie niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym
  • 5. które ukończyły 75 lat
  • 6. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne
  • 7. niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz
  • 8.niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

 Józef Wianowski


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: