BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) – na terenie województwa Lubelskiego

aktualizacja 15.02.2021

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO)

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.

Bezpośrednim organizatorem zadania w gminie może być ośrodek pomocy społecznej lub zadanie to może zostać zlecone podmiotom zewnętrznym.

Wojewoda zapewnia środki na realizację zadania, a także zgodnie z art. 22 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala sposób realizacji zadania na terenie województwa oraz nadzoruje jego realizację.

 

ŚWIADCZENIOBIORCY
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:

 • osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
  • chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
  • upośledzonych umysłowo;
  • osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym
 • w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,
  jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

 

CEL I ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH:
Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

 1. zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym
  z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić;
 2. pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
  – kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
  – interwencję i pomoc w życiu w rodzinie,
  – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  – wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  – pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;
 2. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;
 3. w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 4. pomoc mieszkaniową, w tym:
  – w uzyskaniu mieszkania,
  – załatwianiu spraw mieszkaniowych,
  – kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu;
 5. w wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
  i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby.

Tabela instytucji świadczących SUO na terenie województwa Lubelskiego w 2021 roku wyłonionych w przetargach publicznych – uporządkowane alfabetycznie wg. POWIATÓW, kolejno GMIN

UWAGA! Tabela nie posiada wszystkich powiatów i gmin wchodzących w skład województwa Lubelskiego ze względu na brak oferowania usługi opiekuńczej w nieobecnej  w tabeli jednostce samorządu terytorialnego.

POWIAT BIALSKI
miasto

BIAŁA PODLASKA

MOPS Biała Podlaska

KONTAKT

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska

www.wspolnyswiat.org

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – dla mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska
Stowarzyszenie SYNERGIA z siedzibą przy ul. Inżynierska 3,20-484 Lublin

www.stowarzyszeniesynergia.org/uslugi

gmina JANÓW PODLASKI GOPS Janów Podlaski

KONTAKT

Fundacja „Wspólny Świat” ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska

www.wspolnyswiat.org

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci autystycznych w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Janów Podlaski
miasto MIĘDZYRZEC PODLASKI MOPS Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie SYNERGIA z siedzibą przy ul. Inżynierska 3,20-484 Lublin

www.stowarzyszeniesynergia.org/uslugi

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
POWIAT BIŁGORAJSKI
miasto BIŁGORAJ MOPS Biłgoraj

KONTAKT

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze

zad.1 – świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

zad.2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa

https://wioskisos.org/

zad.4 – wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny
POWIAT CHEŁMSKI
miasto CHEŁM MOPR Chełm

KONTAKT

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie, ul. Rejowiecka 132

www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze

świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
POWIAT HRUBIESZOWSKI
miasto HRUBIESZÓW Urząd Miasta Hrubieszów Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze

świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ust. 1 doust. 4 ustawy z dnia 12marca 2004r., o pomocy społecznej(Dz. U. z 2020r. poz. 1876)
POWIAT JANOWSKI
miasto JANÓW PODLASKI Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
tel./fax 15 872-46-76
e-mail: opsjl@wp.pl
http://opsjl.pl/uslugi-opiekuncze/
POWIAT KRASNOSTAWSKI
miasto KRASNYSTAW MOPS w Krasnymstawie

KONTAKT

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących;

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami sychicznymi

POWIAT LUBELSKI
miasto LUBLIN MOPR w Lublinie

KONTAKT

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublinwww.lsozp.org
Zadanie Nr 2 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Część nr I – Obszar Filii Nr 3 i 4

Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Okręgowy w Lublinie
ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin

www.pkpslublin.org

Zadanie Nr 1 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

www.mopr.lublin.eu/cennik

 

Część nr II – Obszar Filii Nr 1, 2 i 5

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze

Lublin i poza granicami miasta
Firma  pielęgnacyjno – opiekuńcza „EGIDA” ul. Fryderyka Chopina 8/27, 20-026 Lublin                                                   tel: +48 81 532 25 17,                                                        e-mail: opieka@egida24.pl

Poniedziałek – Piątek: 9.00 – 17.00                                    Sobota – Niedziela: nieczynne                                          Telefon alarmowy  +48 666 202 270

Zakres usług opiekuńczych | Egida24 – | Lublin
POWIAT ŁĘCZYŃSKI
MOPS w Łęcznej

www.leczna.naszops.pl

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie

ul. Jaszczów 211A
21-020 Milejów                                  tel. 81 53 15 425                           e-mail: comjaszczow@wp.pl

www.comjaszczow.pl

www.leczna.naszops.pl/n,centrum-opiekunczo-mieszkalne-w-jaszczowie
POWIAT PARCZEWSKI
gmina-miasto PARCZEW
MOPS w Parczewie

KONTAKT

Fundacja „SENIOR” ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Parczew styczeń-grudzień 2021 roku
POWIAT PUŁAWSKI
miasto PUŁAWY


MOPS w Puławach

KONTAKT

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze

świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania od 1 stycznia 2021 – do 31 grudnia 2021
Serwis TEMP SP. z o. o. ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Puławy wymagających tej formy pomocy w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2021 – do 31 grudnia 2021
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze

 


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW